Liiklusõigus


Küsimus: Kuidas toimub kiiruskaamera poolt fikseeritud kiiruseületamisest teavitamine?20.09.2012

Sel aastal juulikuus sain kohtutäiturilt kirja väidetava kiiruseületamise eest kiiruskaamera piirkonnas 2011 aasta augustis. Ise ma ei olnud sellest enne teadlik. Ühtegi tähitud kirja (teadet) ma saanud ei ole. Ei osanud ju maksta õigeaegselt. Kas olen ikka kohustatud maksma nüüd ka kohtutäituri kulud? Kuidas toimub teavitamine kiiruseületamise korral kaamera piirkonnas?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Trahviteate kättetoimetamise regulatsioon on järgmine:
Liiklusseaduse § 54'3
(1)Füüsilisele isikule saadetakse trahviteade posti teel tähtkirjaga isiku rahvastikuregistris märgitud aadressil või muul menetlejale teada oleval aadressil käesoleva seaduse § 41 lõike 3 kohaselt või elektrooniliselt käesoleva seaduse § 41 lõike 4 kohaselt.
(2) Kui mootorsõiduki eest vastutav isik ei ela registrisse kantud aadressil ja tema tegelik viibimiskoht ei ole teada ning trahviteadet ei ole muul viisil võimalik kätte toimetada, võib kohtuväline menetleja trahviteate avaldada ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
(3) Trahviteate avaldamisel Ametlikes Teadaannetes avaldatakse mootorsõiduki eest vastutava isiku andmetest tema ees- ja perekonnanimi ning sünniaeg. Trahviteade avaldatakse vähemalt kahel korral ja vähemalt kahenädalase vaheajaga. Trahviteade loetakse kättetoimetatuks teistkordse avaldamise päevale järgneval päeval.
(4) Juriidilisele isikule, riigi või kohaliku omavalitsuse asutusele ning avalik-õiguslikule juriidilisele isikule saadetakse trahviteade registrisse kantud aadressil lihtkirjaga või elektrooniliselt käesoleva seaduse § 41 lõike 4 kohaselt. Trahviteate elektroonilisel saatmisel ei ole nõutav teate kaitsmine kolmandate isikute eest ning trahviteate kättesaamise kinnitamine. Juriidilise isiku, riigi või kohaliku omavalitsuse asutuse ning avalik-õigusliku juriidilise isiku registrisse kantud aadressil või registris avaldatud elektronposti aadressil saadetud dokument loetakse kättetoimetatuks, kui on möödunud kolmkümmend päeva selle saatmisest.
(5) Trahviteade saadetakse viie tööpäeva jooksul väärteo tuvastamisest arvates.

Juhul, kui Teile ei ole ülalmärgitud viisil trahviteade kätte toimetatud, esitage täitekulude osas pretensioon sissenõudjale (politseiprefektuur) ja kohtutäiturile.