Liiklusõigus


Küsimus: Kas silt ERATEE tähendab, et liikumiseks on vaja teeomaniku luba?04.12.2012

Mida tähendab, kui erateele on pandud ERATEE silt. Kas sellel teel liikumiseks on vaja küsida omaniku luba? Mis saab siis kui omanik ei luba liigelda ja muud teed oma koju jõudmiseks ei ole?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Asjaõigusseaduse § 142 lg 1 ütleb, et füüsilise isiku või eraõigusliku juriidilise isiku omandis oleval kinnisasjal, mis on omaniku poolt piiratud või tähistatud, ei või teised isikud omaniku loata viibida, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

Lõike 2 kohaselt füüsilise isiku või eraõigusliku juriidilise isiku omandis oleval piiramata ja tähistamata kinnisasjal ei või teised isikud omaniku loata viibida päikeseloojangust päikesetõusuni, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

Teeseaduse § 5'2 kohaselt võib erateed kasutada üksnes teeomaniku loal (va TS § 33 lg-s 8 sätestatud juhtudel, milleks on alarmsõiduk ja kaitseväesõiduk teatud juhtude, samuti juhtumid, kui avalikult kasutatav tee on suletud).

Seega üldiselt ei ole eratee kasutamine teeomaniku nõusolekuta lubatud. Kui ainus tee oma koduni viib läbi võõra kinnistu, muud ligipääsu võimalused ei ole otstarbekad ning (tee)maaomanik ei anna tee kasutamiseks luba, siis on võimalik tee kasutamise luba (servituut, kasutusõigus) taotleda kohtu kaudu.