Liiklusõigus


Küsimus: Mida teha, kui korteriühistu ei ole nõus korvama katuselt autole kukkunud jää tõttu tekkinud kahju?03.01.2013

Tere!
Probleem - maja ette pargitud autole kukkus sula ajal katuselt lumi lõhkudes esiklaasi, mis tuli välja vahetada. Mingeid ohte tähistavaid märke, piirdeid, keelumärke antud kohas ei olnud, oli parkimiskeelu märk, mis lubas parkimise maja elanikele.
Kahju tekkimine sai võimalikuks seetõttu, et hoone omanik jättis täitmata oma kohustuse kõrvaldada lumi ja jää ehitiselt, samuti ei olnud ohtlik koht märgistatud ega piiratud. Sellega on rikutud Tallinna linna heakorra eeskirja § 5 lg 1 p 9. Vastavalt võlaõigusseaduse §-le 1043 peab õigusvastaselt kahju tekitanud isik hüvitama teisele isikule kahju, kui ta on kahju tekitamises süüdi või vastutab kahju tekitamise eest vastavalt seadusele. VÕS § 1059 sätestab, et ehitisealuse maa omanik või isik, kellel on muu asjaõigus, mille alusel ehitis on püstitatud, vastutab ehitise kokkuvarisemise tõttu, ehitiselt selle osade, jääpurikate või muu sellise eraldumise ja allalangemise tõttu tekkinud kahju eest, välja arvatud juhul, kui ta tõendab, et kahju põhjustas vääramatu jõud või kannatanu tegevus. Vastavalt võlaõigusseaduse paragrahvile 132 lg 3, hõlmab kahjuhüvitis eelkõige asja parandamise mõistlikud kulud ning võimaliku väärtuse vähenemise. Tulenevalt nendest paragrahvidest olen esitanud kahju (200 eurot) hüvitamise nõude korteriühistule. Ühistu praegune seisukoht on keelduv. Peale selle tuleb mainida, et parkija pole hetkel maja elanik, aga sel ajal elas ja ööbis majas (ajutiselt ja seoses sugulase välismaal viibimisega), siis kas saab kuidagi mõista märki "parkimine maja elanikele" juhtumi kitsaskohana? Kas tasub kohtusse pöörduda ja kui suur on tõenäosus minu kasuks positiivsele lahendile? Kuidas toimida? Tõenditeks on Tallinna Munitsipaalpolitsei poolt koostatud vaatlusprotokoll fotodega, klaasipaigaldusarved ja peale minu veel tunnistaja, kes juhtumiga üksikasjalikult kursis.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Üldjuhul on hoone katuselt varisenud lume ja jääpurikate tõttu tekkinud kahjud välja mõistetud hoone omanikult. Selles osas ei tohiks olulisi komplikatsioone tekkida. Samuti ei oma eritingimustel parkimise korraldus selles asjas tähtsust, kuivõrd parkimiskorralduse kehtestamise eesmärgiks ei olnud katuselt langevast lumest tekkida võiva ohu või kahju ärahoidmine.