Liiklusõigus


Küsimus: Kirjalik hoiatamismenetlus14.04.2011

Tere,
Mis VTMS § alusel võib trahviteadet vaidlustada?
Politsei kodulehel on info, et vaidlustamiseks on ainult 2 alust:
- sõiduk või selle numbrimärk on varastatud või hävinud ning sellest on enne trahviteates märgitud teo toimepanemise aega teatatud pädevale ametiasutusele;
- esines õigusvastasust välistav asjaolu ja see on dokumentaalselt tõendatav. Karistusseadustiku kohaselt on õigusvastasust välistav asjaolu - hädakaitse või hädaseisund.

Kui nüüd utreerida: kohtuväline menetleja kuritarvitab oma õigusi ja paneb trahviteate minu autole akna vahele, siis kuidas ma saan oma subjektiivseid õigusi kaitsta. Kohtus trahviteadet vaidlustada ei saa, kohtuväline menetleja ütleb, et tal ei ole alust väärteomenetluse uuendamiseks. Uuendada saab üksnes siis, kui mootorsõiduki eest vastutava isiku poolt nimetatud isik vaidlustab trahviteate (VTMS § 54 ülamärge 6 lg 6).

Kui üldse puudub süüteokoosseis, mis peaks üldse olema aluseks trahvi kohaldamisel? Üks variant, et kohtuvälise menetleja juhile esitada kaebus, aga temal vist ei ole õigust trahviteate tühistamiseks.
Tänan vastuse eest!

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Trahviteate vaidlustamise alus kirjalikus hoiatamismenetluses ei ole tegelikkuses limiteeritud.

VTMS § 54'5 lg 1 sätestab trahviteate saajale õiguse trahviteate vaidlustamiseks. Eriregulatsioon, millisel alusel või mis argumentidega seda teha võib, seaduses puudub.

VTMS § 54'5 lg 3 näeb ette käitumisjuhise juhuks, kui trahviteade vaidlustatakse põhjusel, et trahviteate saanud isik ei olnud sõiduki kasutaja. See säte ei välista muid vaidlustamise aluseid ning muudel alustel trahviteate vaidlustamine ei ole ka aluseks, millal menetleja võib kaebuse jätta käiguta või läbi vaatamata.

VTMS § 54'6 lg 6 sõnastus on tõepoolest eksitav ja mitmetimõistetav, kuid sellele vaatamata ei saa seda mõista nii, et muudel juhtudel väärteomenetlust ei uuendatagi.

Leian, et ka mootorsõiduki omanikul peab olema õigus vaidlustada trahviteade põhjusel, et tema omandis oleva sõidukiga ei ole toime pandud tegu, mis vastaks süüteokoosseisule. Konkreetne menetlusaalune isik tuleks siis välja selgitada väärteomenetluse käigus, kui on kindlaks tehtud, et sõiduki paiknemine või liikumine vastas väärteotunnustega teole.

Mul puudub info, kuidas kohtuvälised menetlejad käesoleval hetkel sellises olukorras faktiliselt käituvad, kuid VTMS § 54'6 lg-test 1 ja 2 tuleneb üheselt, et kaebust käiguta või läbi vaatamata jätta kohtuväline menetleja seetõttu, et selle on sisulises aspektis esitanud sõiduki omanik, ei saa. Järelikult peab menetleja kaebuse sisuliselt lahendama. Edasi utreerides - trahviteate vaidlustamine peatab trahviteate jõustumise. Kui menetleja väidab, et ta väärteomenetlust uuendada ei saa, kuid samas puuduvad alused kaebuse käiguta või läbi vaatamata jätmiseks, siis mis saab edasi? Mida menetleja teeks? Ühest vastust ei oska anda, kuid kuna trahviotsus ei ole jõustunud, ei pea seda maksma ega saa seda ka sundkorras sisse nõuda - seega ei saa menetleja trahvi sisse nõuda. Kui menetleja leiab, et väärteomenetlust ei saa ka uuendada, siis pole võimatu, et selliselt vaidlustatud trahviteade jääbki menetlusliku lahenduseta ja tagajärjeta. Minu arvates on tegemist seaduses ebapiisavalt reguleeritud olukorraga.