Liiklusõigus


Küsimus: Väärteo aegumistähtajad29.04.2011

Olen kuulnud, et väärtegu aegub ühe aastaga ning trahvisumma kahe aastaga, kui seda ei ole sisse nõutud.
Erinevat infot liigub palju, seetõttu soovin teada, mis on reaalselt väärteo aegumise tähtajad?
Ette tänades

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Väärtegu aegub, kui selle toimepanemisest kuni selle kohta tehtud otsuse jõustumiseni on möödunud 2 aastat. See tähendab, et kui väärteo toimepanemisest on möödunud kaks aastat, ei tohi selle väärteo eest enam karistust määrata. Väärteo aegumist ei tohi aga ära segada väärteo eest määratud karistuse täitmise tähtaja aegumisega ehk otsuse täitmise aegumisega. Ka otsuse täitmise aegumise puhul tuleb silmas pidada kahte erinevat aegumistähtaega:
1) otsust ei asuta täitma, kui selle jõustumisest on möödunud 1 aasta;
2) juba täitmisele pööratud rahatrahvi sissenõue aga aegub, kui rahatrahvi ei ole sisse nõutud 4 aasta jooksul otsuse jõustumisest.

Viimane tähendab seda, et kui otsuse tegija on rahatrahvi andnud täitmiseks kohtutäiturile ning kohtutäitur ei ole rahatrahvi 4 aasta jooksul sisse nõudnud, tuleb täitemenetlus lõpetada.

Oluline on teada ka aegumise peatumise aluseid. Need on kirjas koos aegumise regulatsiooniga karistusseadustiku §-des 81 ja 82.