Liiklusõigus


Küsimus: Väärteoprotokolli menetlus03.05.2011

Tere!

Rikkusin seadust ja politsei koostas väärteoprotokolli.

Väärteokirjeldus: Juhtis mootorsõidukit seisundis, kus ühes liitris väljahingatavas õhus on alkoholisisaldus 0,13+/- 0,05MG. Alkoholisisaldus väljahingatavas õhus mõõdetud mõõteseadmega Alcotest 7110MK nr ARAF -0011 taadeldud 05.11.2010 taatlus TTRC-10/00072. Kontrollijale esitamiseks puudus sõiduki omaniku poolt väljastatud kirjalik volikiri, mis oli Liiklusseaduse §17 lg3 kohaselt kohustuslik.

Rikkus: LE §76 p3, LS §17 lg3
Väärteo kvalifikatsioon LS §74/19 lg1 , LS §74/35 lg1

Küsimused:
1.Mida antud paragrahvid seaduses ütlevad?
2.Mida soovitate - kuidas kirjutada täiendavat seletuskirja (kas üldse on mõtet politseile täiendavalt veel selgitusi anda), kui olen juba ennast süüdi tunnistanud ja oma süüd kahetsenud ning seda ka kirjalikult kinnitanud?
3.Mis on karistusmäärad antud paragrahvide järgi?
4.Kuidas peaksin ennast politseile väljendama, kui sooviksin paluda ainult rahalist karistust ja kahes osas trahvi tasumist?

Kusjuures politseinik, kes koostas protokolli, muutis ühepoolselt rikkumise sisu. See tähendab: minule tehti 4 erinevat alkomeetrisse puhumise testi kohapeal ja iga kord tuli erinev näit. Politseinik kirjutas 3 päeva peale protokolli koostamist enda protokolli juurde suurima alkomeetri näidu mis oli 0,19 promilli. Minule tutvustati seda kahe politseiametniku juuresolekul, kuid mina keeldusin tagantjärgi protokolli muutmisega ja sellega nõustumast ja ei soovinud sellele alla kirjutada.

5.Kas politsei tohib tagantjärgi ühepoolselt väärteoprotokolli muuta ja võtta aluseks karistuse määramisel muudetud protokolli sisu?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Vastan Teie küsimustele:

1) Paragrahvide sisu ei tahaks siinkohal hakata ümber kirjutama. Liikluseeskiri ja liiklusseadus peaksid igal autojuhil endal olemas olemas ning seadusesätete sisu on vastavas sättes kirjas. Seega saate Teile süüks arvatud paragrahvide sisuga tutvuda ise seadust või eeskirja lugedes.
2) Täiendav seletuskiri (seaduse tekstis "vastulause") annab võimaluse menetlusalusel isikul peale väärteotoimikuga tutvumist esitada omapoolsed vastuväited, taotlused, selgitused või ettepanekud talle esitatud süüdistuse või määratava karistuse osas. Sealhulgas saab vaidlustada tõendeid, protokolli kantud kvalifikatsiooni, taotleda karistuse ositamist või teha ettepanekuid karistuse osas üldse, samuti esitada täiendavaid tõendeid, näiteks oma sissetulekute või muude karistuse suurust ja laadi mõjutavate asjaolude kohta. Paraku ei saa siinkohal anda Teile ammendavat nõu, millise sisuga vastulause peaksite menetlejale esitama.
3) Võimalikud karistusmäärad leiate samuti liiklusseaduse § 74'19 lg 1 sanktsiooni lugedes. Eeldan, et liikluses osalev sõidukijuht võiks omada ettekujutust teda õiguserikkumise toimepanemise korral ootavast karistusest, mis teinekord ehk ennetab rikkumise toimepanemist (karistuse üldpreventiivne mõju).
4) Kuidas ennast vastulauses konkreetselt väljendate, sõltub Teie oskustest. Üldjuhul tuleb oma taotlus esitada selgelt ja arusaadavalt, seda muuhulgas põhjendades ja võimalusel ka tõenditega kinnitades.
5) Väärteomenetluse seadustik loob kohtuvälisele menetlejale võimaluse piiratud ulatuses väärteoprotokolli muuta. Samas tuleb muudetud süüdistusakti menetlusalusele isikule tutvustada ning anda talle võimalus esitada muudetud protokollile omapoolsed vastuväited (vastulause). Kas konkreetsel juhul on muudatus selline, mis rikub Teie õigusi, ei oska menetlusdokumente nägemata ja uurimata öelda.