Liiklusõigus


Küsimus: Kohtutäiturite tasu ja täitekulude aegumine10.05.2011

Mul on vanast ajast kunagi trahvid-väärteod liikluses.

Enne 2010. aastat aegusid trahvid 18 kuuga, pidi kohtule selleks avalduse tegema. Peale 2010. aastat käib see nüüd läbi kohtutäiturite ja aegumistähtaeg on 4 aastat. Kriminaalasjades 7 aastat.

Minu küsimus: Kas aeguvad ka kohtutäituri tasu, täitekulud ja täitemenetluse alustamistasu?

Kas saaks antud asjast näiteks tugineda Riigikohtu 13.10.2009 otsusele tsiviilasjas nr 3-22-1-88-09 - lõi pretsedendi kohtutäituri osalise tasu saamise õiguses: kohtutäituril on õigus saada tasu, mis on võrdeline sissenõutud nõudesummaga. S.t. kui nõue aegub, kohtutäituril õigus tasu saada ei ole. Riigikohtu 27.004.2010 otsus väärteoasjas nr 3-1-1-20-10 p. 8: Aegumine on absoluutne menetlustakistus, mis välistab alustatud menetluse jätkumise mistahes eesmärgil.

Leidsin ka sellise paragrahvi tsiviilseadustiku üldosa seadusest. 10 peatükk. aegumine. § 144. Kõrvalkohustusest tuleneva nõude aegumine koos põhikohustusest tuleneva nõudega aegub ka kõrvalkohustusest tulenev nõue, kuigi see ei oleks eraldi veel aegunud. Kas aitaks sellele seadusele rõhumine?

Samuti tuleb foormuitest välja ka selline vastus:
Üks on trahvinõuete aegumine, mille üle praegu vaidlust ei olegi, et need on aegunud. Teine aga on kohtutäituri menetluskulude otsus, mis sisaldab ka kohtutäituri tasu. Nimelt on see ka kohtutäituri viidatud sätete kohaselt iseseisvaks täitedokumendiks, mille täitemenetlus ei sõltu trahvinõude täitmise menetlusest ning millele seetõttu ei kohaldu ka ei VTMS ega ka ka KarS sätestatud aegumistähtajad.

Seega on kohtutäituri otsus menetluskulude ning kohtutäituri tasu väljamõistmiseks iseseisva täitedokumendina võrdsustatud jõustunud kohtulahendiga, mille täitmise suhtes kehtib 30 aastane aegumistähtaeg. Täitekulude sissenõudmist võlgnikult reguleerivad TMS §-d 37-39. TMS § 202 lg-st 1 tulenevalt lõpetab kohtutäitur täitemenetluse rahatrahvi sissenõudes kohtuotsuse või kohtuvälise menetleja otsuse täitmise aegumise tõttu.

Juhiks tähelepanu, et tulenevalt 05.04.2011 jõustunud seadusemuudatusest aeguvad jõustunud kohtuotsusega tunnustatud nõuded ja muust täitedokumendist tulenevad nõuded sh täitekulud 10 aastaga.

Kordan siis oma küsimuse, et kas kohtutäituri tasud, täitekulud ja täitemenetluse tasud aeguvad? Eelpool tõin välja seaduseid, kus on kirjas, et aeguvad, samuti seadused, et ei aegu, kumbasid saab tõena võtta?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Täitekulude ja täituri tasu nõue ei aegu koos kulude tekkimise aluseks olevast täitedokumendist tuleneva nõude aegumisega, samuti ei aegu täitekulude ja täituri tasu nõue täitemenetluse lõpetamisest. Ka ei ole täitekulu ja täituri tasu põhinõude kõrvalkohustusteks VÕS § 141 tähenduses. Tegemist on eraldiseisva nõudega, mis tekib täitemenetlusest endast. Selliselt on neid nõudeid käsitletud ka Teie poolt viidatud Riigikohtu lahendis.

Põhimõtteliselt peaks Riigikohtu eelmärgitud lahendile tuginevalt olema võimalik väita, et sissenõude täitmata jäämisel ei või kohtutäitur tasu nõuda mitte rohkem, kui 50% tasu tervikmäärast, kuid kuivõrd Riigikohtu lahend ei puudutanud olukorda, kus täitemenetlus lõpetati täitmise aegumise tõttu, siis ei saa olla päris kindel, et selles olukorras ei teki teistsugust tõlgendust. Igal juhul välistas Riigikohus võimaluse või olukorra, kus kohtutäituril ei tekigi tasu saamise õigust, kui täitemenetlus lõpetatakse sissenõuet täitmata.