Maksud ja raamatupidamine


Küsimus: Kas maamaksuvabastus kehtib ainult elamuga kinnistule või on ka mingeid erandeid?06.12.2012

Tere!
Elan maal vanas talukohas, millel on 2 kaasomanikku. Majapidamise juurde erastati 2 ha maad. Kuna maja konstruktsiooni tõttu (mansardkorrusega) kaasomandit reaalosadeks jagada polnud võimalik, jagasime hiljem kinnistu maanõuniku soovitusel 3-ks nii, et kaasomandisse jäi ainult elumaja koos võimaliku minimaalse maaga ja ülejäänud maa jaotati vastavalt osalusele (1/3 ja 2/3) ning varem osanike kasutuses olevaid kõrvalhooneid ja rajatisi arvestades. Maamaksu vabastamise seadus näeb ette vabastust kinnistule, millel asub elamu. Kas see tähendab, et mul on õigus vabastusele ainult väikese majaaluse kinnistu osas või on siin võimalik mingi erand. Maal elamine ei tohiks ju tähendada ainult elamut, vaid ka kõrvalhooneid, aeda jm. Milleks üldse muidu see 2 ha suurus.

Vastus: Vello Vallaste, PhD (majandus), MEng, MPsych, CMC, Vallaste ja Partnerid OÜ, www.vjap.ee

Eks seda näitab seaduse rakendamise praktika, aga arvan, et antud juhul peaks maa omanik või maa kasutaja olema maamaksu tasumise kohustusest vabastatud nii elamu kui ka abihoonete aluse katastriüksuse osas. Maamaksust saab vabastada üksnes elamumaa sihtotstarbega maa või maatulundusmaa sihtotstarbega maa koosseisu kuuluva õuemaa kõlviku juhul, kui seal on isiku elukoht rahvastikuregistri andmetel. Maamaksusoodustuse saamiseks peab maamaksu subjektile kuuluval või tema kasutuses oleva katastriüksuse piires asuma hoone. See ei pea olema tingimata elamu. Kuna seadus vabastab maamaksust koduomanikud ja kodu, nagu ka elukoht, on kindlasti laiem mõiste kui eluruum, iseäranis talu puhul, siis tuleks maamaksust vabastada ka katastriüksus, millel ei asu küll maa omaniku või maakasutaja elamut, kuid see on õuemaana vajalik elamu teenindamiseks (näit aed) või seal asub talu majandushoone.