Meditsiiniõigus


Küsimus: Mida teha, kui vigastuse põhjustanud hoone omanik ei hüvita erakliiniku arvet, haigekassa järjekord on aga aastaid?29.05.2015

Tere. Ühiskondlikus hoones rikuti ohutusnõuded, mis põhjustas klientidele kehavigastusi. Haigekassa kulul ravile järjekorras olemine kestab aastaid. Samas, süü omaks võtnud hooneomanik ei soovi hüvitada ravikulu erakliinikus, sest see oleks mõnevõrra kallim, kuigi oluliselt kiirem, võrreldes riikliku kliinikuga. Kellel on õigus ja kuidas saab asja lahendada, kui kompromiss pole saavutatav? Kas kohtu poole pöördumiseks on aega kuni 3a alates õnnetusjuhtumi päevast või alates kahjunõudearve esitamise aastale järgneva 3a jooksul? Juhul, kui kannatajal on õigust valida ravivõimalusi erakliinikus Eestis või välismaal, kas süüdlasel tuleb teha ettemaksu otse kannataja või kliiniku arvele, vastavalt olemasolevale hinnapakkumisele? Millised õigusaktid võivad reguleerida arsti-patsiendi suhet Eesti, Euroopa ja Jaapani erakliinikus? Tänud

Vastus: Gerda-Johanna Pello, advokaat, Advokaadibüroo LMP, www.lmp.ee

Tulenevalt tsiviilseadustiku üldosa seadusest § 153 lg 1 aegub kehavigastusest tekitatud kahju nõue kolme aasta jooksul. Aegumine algab ajast, mil kahjunõude esitamiseks õigustatud isiku kahjust teada sai või kahju tekitanud isikust teada sai.
Ettemaks tuleks teha ikka kannatanu arvele, sest tervishoiuteenuse osutamise leping sõlmitakse kannatanu ja kliiniku vahel. Eestis reguleeritakse tervishoiuteenuse osutamist arsti-patsiendi suhtes eelkõige võlaõigusseadusega, ka tervihoiuteenuste korraldamise seadus.
Kahju hüvitamise põhimõte eeldab, et hüvitama peab mõistlikud kulud. Võlgnik asetatakse olukorda, milles oleks ta olnud, kui kahju tekitamist ei oleks aset leidnud.
Võlaõigusseaduse § 130 kohaselt tuleb kehavigastuse tekitamisel hüvitada kahjustamisest tekkinud kulud. § 140 annab kohtule võimaluse kahju suurust vähendada, kui see on teise poole suhtes ebamõistlikult suur. Praegusel juhul ravile minek erakliinikusse tundub olevat olnud õige. Seega saab öelda, et süüdlane peab hüvitama erakliinikus tehtud ravikulud. Kui summa ei ole ülemäära suur võrreldes tavakliinikuga, siis tuleb hüvitis välja maksta täies ulatuses. Välismaale ravile minek on õigustatud ainult siis, kui Eestis ravi ei saa.

Juhul, kui vajate antud küsimuse lahendamiseks täiendavalt nõu või tekib täiendavaid küsimusi, pöörduge julgelt Advokaadibüroo LMP poole, kas telefoni teel 625 2000 või e-posti aadressil info@lmp.ee.