Mittetulundusühinguõigus


Küsimus: Kas korteriühistu liiget võivad koosolekul esindada ka sugulased?03.05.2018

Korteriühistu põhikirjas on sätestatud peatüki "Ühistu liikme õigused, kohustused ja varaline vastutus" punkt, mis sätestab: "Ühistu liikmel on õigus osaleda ja hääletada ühistu liikmete üldkoosolekul isiklikult või oma esindaja kaudu, kellel liige on andnud lihtkirjaliku volikirja. Esindajaks võib olla ainult teine sama ühistu liige." Peatüki kaks alusel (Ühistu liikmeks võtmise, väljaastumise, ja väljaarvamise tingimused ning kord) saavad ühistu liikmeks olla vaid "Ühistu liikmeks võivad olla üksnes -aadress- paikneva elamu korteriomandite omanikuks olevad füüsilised või juriidilised isikud." Seega peaks põhikirja alusel KÜ üldkoosolekul saama teist ühistu liiget esindada vaid teised korteriomanikud. Kas taoline punkt on põhikirjas seaduspärane ning kas sellisel juhul on eelpool mainitud punkti eirates (volikirja alusel on omanikku esindanud tema lähisugulased) tehtud üldkoosoleku otsused õigustühised?

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada korteriühistu liige või tema esindaja, kellele on antud lihtkirjalik volikiri. 2018.a kehtiva korteriomandi- ja korteriühistuseaduse kohaselt ei ole seadusega keelatud korteriühistu liikme esindaja määramise õigust piirata korteriühistu põhikirjaga.

Alates 2009. aastast kuni 2017 lõpuni ei võinud aga põhikirjaga piirata korteriühistu liikme õigust esindaja määramiseks. Sellise sätte kehtestamine põhikirjas, et ühistu liikme esindajaks üldkoosolekul võib olla vaid teine ühistu liige, oli seadusega vastuolus.

Üldkoosoleku otsus on tühine, kui otsuse teinud üldkoosoleku protokoll ei ole seaduses sätestatud juhul notariaalselt tõestatud või kui otsuse vastuvõtmisel rikuti üldkoosoleku kokkukutsumise korda, otsus rikub mittetulundusühingu võlausaldajate kaitseks või muu avaliku huvi tõttu kehtestatud seaduse sätet või ei vasta headele kommetele. Otsus on tühine ka seaduses sätestatud muul juhul. Oluline on siinkohal märkida, et viimasel mainitud juhul peab üldkoosoleku otsuse tühisus kui tagajärg seadusest selgelt tulenema. Seega tuleb MTÜ üldkoosoleku otsuse tühisuse hindamisel tuvastada iga juhtumi korral individuaalselt.

Täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee.

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee