Mittetulundusühinguõigus


Küsimus: Millised on MTÜ juhatuse liikme kohustused tagasiastumisel, arvestades, et tema teab ainukesena tehtud tehingutest?22.01.2020

Tere!
MTÜ juhatuse liige (juhatuse esimees) esitas üldkoosolekule avalduse tagasiastumiseks. Millised on tema kohustused enne/pärast tagasiastumist, arvestades olukorda, et kõik finantstehingud on ta teinud ainuisikuliselt (põhikiri lubab seda) ja ainult temal on nendest ülevaade jooksva aasta lõikes.

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Esmalt soovitan üle vaadata MTÜ põhikirja, selgitamaks välja, mil viisil on juhatuse liikme kohustused reguleeritud MTÜ siseselt.

Alternatiivselt näeb MTÜS § 28 lg 5 ette juhatuse liikme kohustuse anda MTÜ liikmetele vajalikku teavet juhtimise kohta ja esitama nende nõudel vastava aruande. Kuivõrd juhatuse liikmel lasub seadusjärgne teabe andmise kohustus, võiks vastava teabe andmise nõude antud olukorras kindlasti taganevale juhatuse liikmele ka esitada.

Tulenevalt MTÜS § 32 lg 2 vastutab juhatuse liige MTÜ-le kohustuste rikkumisega tekitatud kahju eest, välja arvatud juhul kui ta on oma kohustusi täitnud juhatuse liikmelt tavaliselt oodatava hoolsusega. MTÜS § 32 lg 3 alusel on juhatuse liikme vastu esitatava nõude aegumistähtaeg viis aastat, kui mittetulundusühingu põhikirjas või kokkuleppel juhatuse liikmega ei ole ette nähtud muud aegumistähtaega.

Kaasabi vajadusel või täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee