Pärimisõigus


Küsimus: Omakäelise testamendi vaidlustamine05.09.2011

Ema suri umbes 2 aastat tagasi. Kodus käsitsi kirjutatud testamendiga pärandas kogu oma vara ühele kolmest tütrest. Sama tütre juures oli viimasel ajal ka elanud, kuna vajas peale insulti ööpäevaringset hooldust. Kaks teist tütart andsid notarile peale testamendi avaldamist nõusoleku pärandusest loobumiseks. Vara anti pärija käsutusse. Nüüd sooviks teada, kas pärandusest algul loobunud tütardel on veel võimalus testamendi vaidlustamiseks seoses tekkinud kahtlustega ema teo- ja otsustusvõimes testamendi kirjutamise ajal?

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Tere,
Üldreegli kohaselt, kui pärija on pärandist loobunud, ei saa pärandit pärast pärandist loobumist enam vastu võtta Pärimisseadus § 116 lg 2. Pärandi vastuvõtmise või sellest loobumise võib kohus tunnistada kehtetuks tsiviilseadustiku üldosa seaduse §-des 92, 94 ja 96 sätestatud alustel. Pärija võib taotleda eksimuse tõttu pärandi vastuvõtmise või sellest loobumise kehtetuks tunnistamist üksnes juhul, kui ta on võtnud pärandi vastu või loobunud sellest eksimuse tõttu selles, kas ta pärib seaduse, testamendi või pärimislepingu järgi.