Pärimisõigus


Küsimus: Kas kinnisturaamatusse läheb omanikuna kirja pärandisaaja või annaku saaja?28.11.2016

Tere.
Laste isa suri ootamatult, kuid jõudis teha testamendi. Testamendi järgi on pärija keegi kolmas isik. Kuid annakutena on testamendis pärandatud kinnisvara - korter ühele lapsele (alaealine 16a) ja maja teisele lapsele (alaealine 6a) ning mets jagamisele kolme lapse vahel. Lapsed saavad oma nn annaku kätte siis, kui nad on 21 a vanad. Kas pärandi saajal on õigus keelata lastel elada majas, mille omanikuks ta saab? Kas kinnisturaamatusse läheb omanikuna kirja pärandisaaja või annaku saaja? Pärijal on tegelikult plaan anda ainuisikuliselt maja kasutusõigus hoopis kellelegi teisele. Kas see on võimalik. Kuidas saaks nii, et lapsed saaksid ikkagi kasutada isa poolt neile jäetud kinnistuid? Kas pärandist loobumine, siis läheks seaduse järgi pärijatele või eel- ja järel lepingu kaudu. Tänud

Vastus: Piret Pallo, vandeadvokaat, Advokaadibüroo LMP, www.lmp.ee

Annaku määramise korraldus annab annakusaajale õiguse nõuda annakutäitjalt (pärija või teine annakusaaja) annakuks määratud eseme üleandmist. Notar tõestab pärija või annakusaaja notariaalselt tõestatud avalduse alusel tunnistuse annakust tuleneva nõude kohta. Annakusaaja tunnistuses märgitakse annakusaaja ja annakuks määratud ese. Pärija vastutus üleantava asja eest kujuneb lähtuvalt annaku esemest nii pärimisseaduse kui võlaõigusseaduse järgi: kui pärija on kohustatud üle andma kindlaksmääratud asja, peab ta asja eest kuni üleandmiseni mõistlikul viisil hoolitsema (VÕS § 77 lg 4). Pärija kannab kohustuse täitmisega seotud kulud (VÕS § 90) ning pärijal pole kohustust anda asi üle enne, kui saabub testamendis määratud üleandmiseaeg.

Pärandaja võib sellest erinevaid korraldusi teha. Pärandaja teistsuguse korralduse puudumisel on kinnisasjaannaku puhul pärija kohustatud kandma ka kande tegemise kulud kinnistusraamatusse.

Kinnistusraamatusse tuleb märkida annakutäitja kui kinnisvara eest hoolitseja. Eelmärkena saab lisada AÕS § 63 lg 1 p 1 järgi tingimusliku nõude tagamiseks eelmärke annakusaaja kasuks. Kui annakuks määratud ese on hävinud või selle väärtus on vähenenud annakutäitja süül, on annakusaajal õigus nõuda temalt kahju hüvitamist.

Juhul, kui vajate antud küsimuse lahendamiseks täiendavalt nõu või tekib täiendavaid küsimusi, pöörduge julgelt Advokaadibüroo LMP poole kas telefoni teel 7 300 400 või e-posti aadressil: info@lmp.ee.

Lugupidamisega

Piret Pallo
Advokaadibüroo LMP
vandeadvokaat

Tallinn | Tartu | Valga
Tel: 7 300 400
E-post: info@lmp.ee
www.lmp.ee