Pärimisõigus


Küsimus: Kas testamendi täideviijal on õigus müüa korter tulumaksuta ja mis aja jooksul peale omaniku surma?07.05.2018

Tere.
Olen testamendi järgi määratud testamendi täideviijaks peale omaniku surma. Üks ülesanne on mul seal tema korteri müük. Kas testamendi täideviijal on õigus müüa korter tulumaksuta ja mis aja jooksul peale omaniku surma?

Tänades

Vastus: Aldo Vassar, advokaat, Advokaadibüroo LINDEBERG, www.lindeberg.legal

Pärimisseaduse järgi testamenditäitjal on õigus võtta pärandi suhtes kohustusi ja käsutada pärandvara hulka kuuluvaid esemeid, kui see on testamenditäitja ülesannete täitmiseks vajalik.

Maksukorralduse seadusest tuleneb, et juriidilise või füüsilise isiku seaduslik esindaja on kohustatud korraldama esindatava maksukorralduse seadusest, maksuseadusest ja maksukorralduse seaduse § 3 lõikes 4 nimetatud seadustest tulenevate rahaliste ja mitterahaliste kohustuste tähtaegse ning täieliku täitmise. Rahalised kohustused täidetakse esindatava vara arvel. Ka seltsingu või muu juriidilise isiku staatust mitteomava isikuteühenduse juht või õigusvõimetu varakogumi valitseja on kohustatud korraldama ühenduse varaga või hallatava varakogumiga seotud maksukorralduse seadusest, maksuseadusest ja maksukorralduse seaduse § 3 lõikes 4 nimetatud seadustest tulenevate rahaliste ja mitterahaliste kohustuste tähtaegse ja täieliku täitmise. Rahalised kohustused täidetakse sellisel juhul samuti hallatava vara arvel.

Eelviidatud kohustused laienevad testamenditäitjale, pärandi hooldajale, kohtutäiturile, kinnisasja sundvalitsejale ja muudele isikutele, kellele on seadusest tulenevalt pandud maksukohustuslase vara valitsemise kohustus.

Sõltuvalt sellest, kas pärandi hooldaja või testamenditäitja tegutseb pärandaja või pärija nimel, võib vara võõrandamisest saadud maksustamise kord olla erinev.

Kui testamenditäitja tegutseb pärija nimel, siis kinnisasja võõrandamisel tekib küsimus maksuvabastuste rakendamisega. TuMS § 15 lõigetes 4 ja 5 on loetletud terve rida maksuvabastusi, millest kõige olulisem on kindlasti seotud maksumaksja elukohana kasutatud elamu või korteri müügiga. Kui pärandi hooldaja või testamenditäitja müüb kinnisasja, mida pärandaja kasutas kuni oma surmani elukohana, siis tuleb aluseks võtta see, kas pärijad kasutasid elamut või korterit oma elukohana või mitte.

Seega maksuseadustest tulenevate kohustuste järgimine on testamenditäitja vastutus ning seda, kas maksukohustus või ka maksuvabastus rakendub või mitte, tuleb hinnata lähtuvalt sellest, kelle nimel testamenditäitja tegutseb.

Juhul, kui vajate antud küsimuse lahendamiseks täiendavalt nõu või tekib täiendavaid küsimusi, siis pöörduge hinnapakkumise saamiseks Advokaadibüroo LINDEBERG poole kas telefoni teel 625 2000 või e-posti aadressil info@lindeberg.legal.

Aldo Vassar
Advokaadibüroo LINDEBERG
advokaat

Tallinn | Tartu | Pärnu
Tel: 625 2000
E-post: info@lindeberg.legal
www.lindeberg.legal