Pärimisõigus


Küsimus: Kas testamendiga määratud pärija peab aitama hooldekodu arveid maksta?21.11.2011

Kui lastetu inimene on teinud oma testamendi ja ta ei tule üksi toime ning peab hooldekodusse minema, kas see, kelle kasuks testament on tehtud, peab hooldekoduga seotud kulusid aitama maksta?

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Seadusest ei tulene pärija kohustust tasuda pärandaja hooldekodu arveid, pigem võib tegemist olla moraalse kohustusega. Küll tuleb aga arvestada võimalusega, et pärandajal on igal ajal õigus testamenti muuta ja määrata uueks pärijaks keegi teine (nt see, kes on nõus teda abistama). Samas ei saa testamendiga pärijaks määratud isikul olla testamendi muutmata kujul kehtima jäämiseks kindlust ka juhul, kui ta tasub pärandaja hooldekodu vm arved, sest testamendi tegemise ja selle sisu üle saab otsustada vaid testaator ise. Antud juhul oleks otstarbekas kaaluda pärimislepingu sõlmimist pärandaja ja teise poole vahel.