Pärimisõigus


Küsimus: Kuidas pärandist loobuda, kui ei ole võimalik notarisse kohapeale tulla?21.11.2011

Kuidas toimida sellisel juhul, kui pärija soovib pärandist loobuda, aga pole võimalik isiklikult notarisse kohale tulla, kuna elab välismaal?

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Pärimisest loobumisel tuleb selleks avaldus notarile teha seaduses sätestatud tähtaja jooksul, milleks on pärimisseaduse (PärS) § 119 lg 1 kohaselt 3 kuud, mida notar võib pärima õigustatud isiku avalduse alusel mõjuva põhjuse olemasolul kas pikendada või määrata uue tähtaja.
Pärandist loobumiseks tuleb vastavalt PärS 118 lg-le 3 esitada notarile avaldus, mille notar tõestab. Juhul, kui pärima õigustatud isik elab välismaal ning tal ei ole võimalik Eestisse tulla, tuleb loobumisavaldus teha välisriigi notari juures, kes selle tõestab, vajadusel apostillib ning seejärel tuleb avaldus saata Eestis pärimisasjaga tegelevale notarile.

Pärimisseadusest tulenevate notari ametitoimingute tegemise ja pärimisregistri pidamise kord § 13. Pärandist loobumise avalduse tõestamine
(1) Pärandist loobumise avalduse tõestamiseks koostab notar notariaalakti vastavalt «Tõestamisseaduse» 2. peatükile.
(2) Notar tõestab pärandist loobumise avalduse samal ajal pärimismenetluse algatamise avaldusega või kui pärimisregistri andmetel on pärimismenetlus juba algatatud.
(3) Pärandist loobumise avalduses märgitakse järgmised andmed:
1) pärandist loobuja ees- ja perekonnanimi ning isikukood ja elukoht;
2) pärandaja ees- ja perekonnanimi, isikukood;
3) pärandaja surma kuupäev ja aasta;
4) pärimisõiguse alus ja seadusjärgse pärimise puhul sugulusside;
5) kuupäev, millal pärandist loobuja sai teada pärandaja surmast ja oma pärimisõigusest;
6) pärandist loobunu asemel pärima õigustatud isikute ees- ja perekonnanimi, isikukood ning andmed elukoha kohta.
(4) Kui notarile on esitatud notariaalselt tõestamata pärandist loobumise avaldus, tagastab notar selle viivitamata ning selgitab notar avaldajale avalduse notariaalse tõestamise vajalikkust ja vormikohase avalduse esitamata jätmise tagajärgi. Kui notariaalselt tõestatud avalduse esitamine ei ole pärandist loobumise tähtaja jooksul võimalik, selgitab notar avaldajale tähtaja pikendamise või uue tähtaja määramise taotlemise võimalust.
(5) Pärima õigustatud isiku pärandist loobumise korral saadab notar selle kohta teate isikutele, kellel on õigus astuda pärandist loobunu asemele, ja annab neile teada nende õigusest võtta pärand vastu või seaduses sätestatud tähtaja jooksul pärandist loobuda.
(6) Kui pärandist loobumise avalduse tõestab notar, kes ei vii pärimismenetlust läbi, edastab ta avalduse digitaalselt kinnitatud ärakirja viivitamata e-posti teel pärimismenetlust läbiviivale notarile. Pärimismenetlust läbiviiv notar saadab viivitamata e-posti teel kinnituse avalduse ärakirja kättesaamise kohta. Avalduse ärakiri loetakse edastatuks kinnituse kättesaamisega. Avalduse ärakirja valmistamise ja edastamise eest notari tasu ei võeta. Sätet kohaldatakse ka pärandi vastuvõtmise avalduse ärakirja edastamisele.