Pärimisõigus


Küsimus: Kas saab pärida testamendiga, jättes seadusjärgse pärijana pärand vastu võtmata?16.12.2011

Lahkunu oli teinud testamendi oma korteri pärandamiseks vennatütrele. Vennatütar oleks ka seadusjärgne pärija, kuna teised lähemad alanevad sugulased puuduvad. Kogu päranditompu kuulub aga ka tagatiseta tarbimislaen. Kas need kaks pärimisviisi - testamendi järgi korter või seaduse järgi (kõik õigused ja kohustused) on teineteisest eristatavad? Ehk, kas on võimalik vastu võtta ainult testamendiga määratud osa ja samal ajal loobuda kogu päranditombu vastuvõtust?
Kas juhul, kui testamendiga pärija oleks erinev seadusjärgsest, oleks midagi teisiti?

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Kui testamendiga jäeti vennatütrele kogu pärandvarast 1 asi ehk käesoleval juhul korteriomand, siis on tegemist annakuga pärimisseaduse (PärS) § 56 mõttes. Annak on nõudeõigus pärijate vastu, st et pärijad peavad pärast isiku surma annaku (korteriomandi) annakusaajale üle andma.
Pärijal on õigus pärand vastu võtta või sellest loobuda. Kui pärija ei ole tähtaegselt pärandist loobunud, siis loetakse, et ta on selle vastu võtnud. Juhul, kui vennatütar seadusjärgsest pärimisest loobub, jääb tal tulenevalt PärS § 61 lg-st 3 ikkagi õigus annakule. Seadusjärgselt päritava vara pärimisõigus läheb aga järgmisele pärima õigustatud iskule, kes pärandist ei soovi loobuda.
PärS § 58 kohaselt täidetakse annakut pärandist saadava vara ulatuses ning kui pärandvarast annaku täitmiseks ei jätku, vähendatakse annakut. Annakut ei pea täitma, kui pärandaja varast ei jätku tema kohustuste katmiseks vahendeid. PärS § 61 lg 2 kohaselt on annakusaajast pärijal iseenda ja annaku teiste saajate vastu samad kohustused kui teistel pärijatel, kui testamendist või pärimislepingust ei tulene teisiti.
Olenemata sellest, kas vennatütar pärib lisaks testamendile ka seadusjärgselt või otsustab seadusjärgsest pärimisest loobuda, täidetakse annak muu pärandvara arvelt. Sõltuvalt õiguste ja kohustuste vahekorrast tuleks kaaluda erinevaid võimalusi.