Pärimisõigus


Küsimus: Kes pärivad, kui testamendijärgne pärija on teadmata kadunud?16.12.2011

Mis saab kinnisasjast pärandiga, mille 10 aastat tagasi surnud testaator on testamendiga pärandanud oma täisealisele lapsele, kes on teadmata kadunud ega ole seega pärandit ei vastu võtnud ega ka sellest loobunud? Kas pärimisõigus läheb automaatselt üle lahkunu seadusejärgsetele pärijatele (õed-vennad) või läheb pärandvara üle kellelegi teisele - riigile, kohalikule omavalitsusele või teadmata kadunud pärija võimalike võlgade katteks?

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Vastavalt kehtiva pärimisseaduse (PärS) §-le 180 kohaldatakse pärimisele pärandi avanemise ajal kehtinud õigust. Pärandi avanemise aeg on pärandaja surma aeg. Õigusliku olukorra selgitamiseks oleks vaja teada täpset pärandi avanemise aega.
2001. a kehtinud pärimisseaduse kohaselt oli pärimiseks vajalik pärandi vastuvõtmine. Kui isik, kellele pärandvara testamendiga määrati, pärandvara tähtaegselt vastu ei võtnud, loeti ta pärandist loobunuks. See, kas testamendiga määratud isiku loobumisel pärandist toimub pärimine seaduse järgi, sõltub muuhulgas testamendis tehtud korraldustest. Kehtinud pärimisseaduse § 40 lg 1 kohaselt võis testaator nimetada pärija asemele ühe või mitu asepärijat juhuks, kui pärijaks nimetatud isik sureb enne pärandi avanemist, loobub pärandist, ei võta pärandit vastu või on pärimiskõlbmatu. Kui testamendis sellist korraldust tehtud ei ole, siis toimub seadusjärgne pärimine.