Pärimisõigus


Küsimus: Kas pärijatel on õigus kodusisustus ära võtta ja siis pärandist loobuda?21.12.2011

Inimene suri, temast jäid maha võlad ja maja. Maja sisustuseks sai võetud esimene ja suurem laen. Nüüd on selline olukord, et esimese ringi pärijad (lahkunu lapsed) vedasid maja tühjaks ja kavatsevad pärandist loobuda. Kas on õigus enne pärandist loobumist valida endale sobivad asjad, need ära viia ja alles siis loobuda? Nende väitel kinnitas nende notar, et mööbel ja muu olmetehnika pole vara ja selle võib ära viia. Samas suurem osa lahkunu esimesest võetud laenust kuluski maja sisustusele (350 000 krooni). Maja ei olnud mõeldud elamiseks, vaid tegutses sissetoova tuluallikana ja iga sinna ostetud ese oli lahkunul raamatupidamises maha kantud kuluna. Esimese ringi pärijad väidavad, et nende notar lubas kõik ära viia ja siis loobuda.
Mitte ükski järgmistest pärijatest pole nõus pärandit vastu võtma kuna lahkunu võlad on väga suured. Samas, kui leidukski keegi, kes oleks nõus selle vastu võtma ja kõik võlad maksma, siis sisuliselt maksab ta ju kinni esimese ringi pärijate kodu sisustuse kuna see on kõik pärit lahkunu majast ja see on ostetud laenuga, mis kuulub ka lahkunu võlgade hulka. Kas esimese ringi pärijatel oli õigus selliselt käituda?

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Pärimisseaduse (PärS) § 2 kohaselt on pärand pärandaja vara. Pärandiks ei ole pärandaja õigused ja kohustused, mis seadusest tulenevalt või oma olemuselt on lahutamatult seotud pärandaja isikuga. Tsiviilseadustiku üldosa seaduse (TsÜS) § 66 kohaselt on vara isikule kuuluvate rahaliselt hinnatavate õiguste ja kohustuste kogum, kui seadusest ei tulene teisiti. Seega on varaks ka kõik esemed (mööbel, tehnika jm), mis elamus olid. Vara hulka kuulub ka laenukohustus (kui see ei ole veel lõppenud). Teie kirjast jääb arusaamatuks, kuidas olid esemed pärandaja raamatupidamises kajastatud, kas kui äritegevuse kulud või mingil põhjusel maha kantud.
Kui vara hulka kuulunud esemed olid raamatupidamises kajastatud äritegevuse kuluna, siis on tegemist puhtalt maksundusõigusliku küsimusega ning pärima õigustatud isikutel puudus õigus esemeid pärandvara hulgast eemaldada. Mõistlik oleks esmalt pöörduda selgituste saamiseks notari poole, kes pärimisasjaga tegeleb.