Pärimisõigus


Küsimus: Kuidas saada teada testamendi olemasolu?06.01.2012

Tere!

Ema abiellus 6 aastat tagasi lastetu mehega. Mehel oli oma maja. Nüüd on mees hooldushaiglas, sest ema pole teda võimeline kodus hooldama, kuna ka invaliid. Ühiseid lapsi pole. Emal peale minu veel kaks last.
Ema mehel on kaks venda, üks lastetu üksik ja teisel laps ja lapselapsed. Kuidas toimub pärimine, kui ema peaks surema? Kes maksab mehe hoolduskulusid? Praegu maksab ema oma pensionist lisaks. Kuidas toimub pärimine, kui peaks ema mees surema. Testamenti ei tea, kas on tehtud! Kas ema, kui oma mehe abikaasa saab teada, kas on üldse mingit testamenti tehtud enne abiellumist. Emal juttu sellest pole kunagi oma mehega olnud ja ei tulnud selle pealegi, et peaks rääkima. Keegi ei soovi testamendi sisu teada, vaid ainut teadmist, kas on olemas?

Aitäh!

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Kui ema sureb, siis seadusjärgse pärimise korral pärib abikaasa esimese järjekorra pärijate (pärandajate laste) kõrval võrdselt pärandaja lapse osaga, kuid mitte vähem kui ühe neljandiku pärandist. Seega kui emal on kaks last ja abikaasa, siis pärib igaüks neist 1/3 pärandvarast. Pärandvarasse kuulub 1/2 abikaasade ühisvarast ja pärandaja lahusvara.
Perekonnaseaduse (PKS) § 96 kohaselt on ülalpidamist kohustatud andma täisealised esimese ja teise astme ülenejad ja alanejad sugulased. PKS § 105 kohaselt annab alaneja sugulane ülalpidamist enne ülenejat sugulast. Alanejate sugulaste ja ülenejate sugulaste puhul annab lähema astme sugulane ülalpidamist enne kaugema astme sugulast. Mitu sama astme sugulast täidavad ülalpidamiskohustust osavõlgnikena. Iga osavõlgniku kohustuse suurus määratakse kindlaks võrdeliselt tema sissetuleku ja varalise seisundiga, arvestades ka tema ning ülalpidamist saama õigustatud isiku vahelisi suhteid.
Kui mehel alanejaid sugulasi ei ole, siis seadusjärgse pärimise korral on pärijateks tema vanemad ja nende alanejad sugulased, s.o mehe vennad ning teie ema kui abikaasa. Teise ringi seadusjärgsete pärijate kõrval pärib abikaasa pärimisseaduse (PärS) § 16 lg 1 p-i 2 kohaselt poole pärandist.
Kui tehtud on testament, siis toimub pärimine testamendi järgi. See, kas kehtiv testament on tehtud enne või peale abiellumist, ei oma tähendust, sest pärandaja saab igal ajal testamenti vastavalt oma soovile muuta või selle tühistada. Testamendi olemasolu saab teada paraku ainult kas pärandaja käest küsides või pärandi avanedes ja pärimismenetluse alates.