Pärimisõigus


Küsimus: Elan Ameerikas, kuidas saan Tallinnas asuvat korterit pärandada oma USA kodanikust abikaasale?10.09.2012

Minule kuulub enne abielu laenuga soetatud korter. Soovin, et minu surma korral pärib korteri ja sellega seotud laenukohustuse minu abikaasa. Meie abielu on vormistatud USAs ja abikaasa on Ameerika Ühendriikide kodanik ja meie alaline elukoht on Ameerika Ühendriikides. Mul on kaks täiskasvanud poega. Korteris elab minu ema ja pojad kasutavad seda aeg-ajalt peatuspaigana. Kas ja kuidas on voimalik sellist testamenti vormistada, mis hinnaklassis see oleks ja kas ma pean selleks Eestisse tulema? Kas Eesti seadus aktsepteerib ka mittenotariaalset käsikirjas testamenti, millele on alla kirjutanud 2 tunnistajat ja kas selline paber võibolla ingliskeelne?

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Tere,
Vastavalt Rahvusvahelise eraõiguse seaduse § 24 kohaldatakse pärimisele pärandaja viimase elukohariigi õigust. Samas on pärandajal õigus ise määratleda, et tema pärandile kohaldatakse pärandaja kodakondsuse riigi õigust. Testamendi vormile kohaldatakse Haagi 1961. aasta testamendi vormile kohaldatava õiguse konventsiooni. Isik võib testamenti koostada, muuta või tühistada, kui tal on selline võime selle riigi õiguse järgi, kus oli tema elukoht testamendi koostamise, muutmise või tühistamise ajal. Kui isikul selle riigi õiguse järgi testamendi tegemise võimet ei olnud, võib ta testamenti koostada, muuta või tühistada, kui seda lubab selle riigi õigus, mille kodanik ta oli testamendi koostamise, muutmise või tühistamise ajal. Kui enne abielu soetatud korter asub Eestis, siis võite pärandajana määrata, et nimetatud korteri puhul tuleks kohaldada Eesti Vabariigi õigust.

Vastavalt Pärimisseadusel on Eestis võimalik vormistada testament notariaalses vormis või koduse testamendina. Testaator võib teha koduse testamendi, millele ta kirjutab alla vähemalt kahe teovõimelise tunnistaja juuresolekul ning milles märgib ära testamendi tegemise kuupäeva ja aasta. Tunnistajad peavad olema testamendi allakirjutamise juures üheaegselt. Tunnistajatele peab testaator teatama, et nad on kutsutud tunnistajateks testamendi tegemise juurde ning et testament sisaldab tema viimset tahet. Ei ole nõutav, et tunnistajad teaksid testamendi sisu. Kohe pärast seda, kui testaator on testamendile alla kirjutanud, kirjutavad sellele alla tunnistajad. Tunnistajad kinnitavad oma allkirjaga, et testaator on testamendile ise alla kirjutanud ja et nende arusaamise kohaselt on testaator teo- ja otsustusvõimeline. Tunnistajaks ei või olla isik, kelle enda või kelle üleneja või alaneja sugulase, venna või õe või nende alaneja sugulase või abikaasa või abikaasa üleneja või alaneja sugulase kasuks testament tehakse. Kui testamendi tegemisel on rikutud käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatud keeldu, on testamendis tühised ainult need korraldused, mis on tehtud keeldu rikkudes.

Samas võib testaator teha koduse testamendi, kirjutades selle algusest lõpuni oma käega ja märkides ära testamendi tegemise kuupäeva ja aasta. Omakäeliselt kirjutatud testamendile kirjutab testaator ise alla.
Arvestama peab kindlasti asjaoluga, et kodune testament kaotab kehtivuse, kui selle tegemise päevast on möödunud 6 kuud ja testaator sel ajal elab.