Pärimisõigus


Küsimus: Kohustustega pärand ja pärandvara inventuur21.04.2011

Pärand on vastu võetud ja pärandi inventuur tehtud. Pärandi pluss-poolel on pool kinnistust elumajaga ja pensionifond. Kohustuste poolel aga erinevaid krediite ja tagatiseta laene 5 eesti pangas, mis kokku annavad sama tulemuse mis n.ö pluss pool. Eesmärgiks on vältida pärandvara pankrotti ja säilitada kodu, mis sattus abikaasade ühisvara näol pärandasja koosseisu.

Kodul on peal pangalaen - surnud isik oli kaaslaenaja ja ei ole maja ega selle laenu omanik.
Küsimus tekibki siin, mis ulatuses tuleks tasuda laene, kas on õigust jätta kellelegi midagi tasumata kui maksmist vajavad summad lähevad suuremaks, kui vara väärtus inventuuri järgi. Eeldades, et tasume summad pärimisseaduse paragr 142 järgi.
Kas on õigus kellegil raha kättesaamiseks seda maja müüma hakata, kui oleme kokku tasunud kohustusi inventuuris näidatud summa ulatuses?
Mis saab summadest, mis jääksid maksmata ja kes tegeleb nende kohustustega edasi?
Mil moel antud olukorras kaitseb pärijaid pärandvara inventuur?

Ette tänades

K

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Tere,
Pärandi vastuvõtmisega lähevad pärijale üle kõik pärandaja õigused ja kohustused, välja arvatud need, mis oma olemuselt on lahutamatult seotud pärandaja isikuga või mis seadusest tulenevalt ei saa ühelt isikult teisele üle minna (PärS § 130 lg 1). Kui pärija on nõudnud pärandvara inventuuri on tema vastutus pärandvaraga seotud kohustuste eest piiratud pärandvara väärtusega. PärS § 142 kehtestab kategoorilise kohustuste täitmise järjekorra pärandvara arvelt. Pärast inventuuri tegemist tasutakse esimeses järjekorras pärandaja matustega seotud kulud samuti pärandaja perekonnaliikmete ülalpidamise kulud, pärandvara valitsemise ja inventuuri tegemise kulud. Järgnevalt rahuldatakse üleskutsemenetluse käigus tähtaegselt esitatud pärandaja võlausaldajate nõuded ja inventuuri käigus selgunud nõuded. Kui pärandaja kohustused on pärandvara arvelt täidetud, siis kolmandas järjekorras täidetakse annakud, sihtkäsundid ja sihtmäärangud. Kui pärandvara arvelt ei ole võimalik kõiki nõudeid rahuldada on pärija kohustatud viivitamatult esitama pärandvara pankrotiavalduse. Seega kõik nõuded tuleb täita. Seadusandja ei ole ette näinud võimalust, kus pärija võiks valida, millised nõuded rahuldatakse enne, millised hiljem. Juhul, kui ühe järjekorra kohustuste täitmiseks ei jätku pärandvara, täidetakse need pärandvara arvel võrdeliselt nende suurusega.

Austatud küsija, teie konkreetsele küsimusele ammendava vastuse saamiseks soovitaksin teil kindlasti pöörduda professionaalse õigusnõustaja poole.