Perekonnaõigus


Küsimus: Laste ülalpidamine, kui lapsed on 21-aastased02.12.2011

Tere,
Minu praegune abikaasa (mees) lahutas abielu 20 aastat tagasi, abielust sündis 2 last. Üks lastest on 21-aastane, kes käib Täiskasvanute gümnaasiumis, ja teine saab detsembris 22 ning käib viimast aastat kutsekoolis. Abikaasa on kõik see aeg alimente tasunud kahe lapse peale 100 eurot kuus, kuna nii see summa tookord kokkulepeks jäi. Nüüd siis, kus lapsed on nii suured, hakkas laste ema ütema: et kui mulle praegune korraldus ei sobi võib ta panna ametliku elatise 139 eurot x2 minu abikaasale peale. Seda saab ta teha ka tagasiulatuvalt.
Kas ta saab nii teha? Mis on meie õigused! Olen abikaasaga abielus ja meil on 2 last!
Paluksin abi, mida me tegema peame?

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Perekonnaseaduse (PKS) § 108 kohaselt võib õigustatud isik nõuda ülalpidamiskohustuse täitmist ja kohustuse täitmata jätmise tõttu tekkinud kahju hüvitamist tagasiulatuvalt kuni ühe aasta eest enne elatishagi kohtule esitamist. Vastavalt PKS § 97 p-le 2 on ülalpidamist õigustatud saama laps, kes täisealiseks saanuna jätkab põhi- või keskhariduse omandamist põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppeasutuses, kuid mitte kauem kui 21-aastaseks saamiseni. Seega, arvestades, et üks laps on 22-aastane ja teine 21-aastane, ei ole nad enam ülalpidamist saama õigustatud isikud. Küll võib aga 21-aastane laps esitada nõude tagasiulatuvalt kuni 1 aasta hagi esitamisele eelnenud aja eest, mil ta oli veel 20-aastane. Ülalpidamise kohustus lõpeb hetkest, mil laps sai 21-aastaseks. Elatise nõude esitamist täisealistele lastele ei saa otsustada laste ema, sest laps on täisealine ja esindab ennast vajadusel ise. Kohus arvestab ülalpidamiseks kohustatud isiku varalist olukorda ja ka teiste ülalpeetavate olemasolu.