Perekonnaõigus


Küsimus: Kas elatisraha võlgniku maja müümisel saab elatisraha võla kätte või läheb kogu raha kohe hüpoteegipidajale?06.01.2012

Kohtuotsusega on välja mõistetud elatis miinimummääras 2009. aastal kolme lapse ülalpidamiseks. Algul täitis osaliselt (ca 30% määrast) ja käesoleva aasta veeruari kuust mitte sentigi. Juuni kuus sai asi antud kohtutäituri menetlusse, kuna kaotasin ise töö koondamise tõttu. Kuna laste isa käib tööl "mustalt" ning teadaolevalt hoiab oma ressursse ema pangakontol(kaardil), siis pole ka kohtutäituril sealt miskit võtta.
Laste isal on isiklik auto (pole just uus) ja maja Tallinnas. Majale on peale pandud hüpoteek, tal on laen panga ees ca 15 000 eurot, mille võttis maja renoveerimiseks.
Kohtutäituri sõnuti ei ole mõtet maja elatisenõude (ca 15 000 eurot) katteks müüa, kuna seal hüpoteek peal ning pank võtab selle kohe ära. Kas elatisenõuet ei rahuldata esimesel järjekohal? Kas on konkreetne seadus selle kohta? Peab ära märkima, et täituri vahendusel ei ole senini sentigi laekunud.

suurimad tänud vastamast

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Sissenõudjate vahel tulemi jagamine on reguleeritud täitemenetluse seadustiku (TMS) 8. peatüki 5. jaos (§§ 174 – 179). TMS § 174 lg 3 kohaselt rahuldatakse nõuded tulemist ja neid arvestatakse jaotuskavas järgmises järjekorras, sama järjekoha puhul võrdeliselt nõuete summadega:
1) sundenampakkumisele eelneva sundvalitsemise korral sissenõudja nõue ettemaksuna kinnisasja korrashoiuks ja vajalikeks parendusteks tehtud kulutuste hüvitamiseks, kui kulutusi ei saa katta kinnisasjast saadud kasu arvelt;
2) kinnistusraamatusse kantud õigustest tulenevad nõuded vastavalt õiguse järjekohale kinnistusraamatus ja nende kõrvalnõuded seaduses sätestatud ulatuses;
21) lapse elatisnõuded;
3) sissenõudjate nõuded, mille tagamiseks on toimunud kinnisasja arestimine või on ühinetud sundtäitmisega ja mida ei rahuldata käesoleva lõike punktide 1–21 kohaselt;
4) ülejäänud nõuded.
Kas hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamise järel jääb raha üle ka elatisenõude rahuldamiseks, sõltub sellest, millise hinnaga õnnestub hüpoteegiga koormatud maja täitemenetluses realiseerida.