Perekonnaõigus


Küsimus: Abielulahutus (välismaal sõlmitud abielu)08.03.2011

Tere,
Minu abielu on sõlmitud aastaid tagasi Soomes (mees on Soome kodanik). Koos ei ole me elanud ning ühist majapidamist samuti ei ole. Tahan nüüd lahutada, kuid ei tea mehest midagi.
Millest alustada selle keerulise olukorra lahendamist?

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Tere,
kahjuks ei selgu Teie küsimusest, kus on Teie alaline elukoht praegu. Eeldusel, et elate Eestis ja abikaasa Soomes, saaksite abielu lahutada kohtus, vastavalt Perekonnaseadus (PKS) § 64. PKS § 64 näeb ette, et kohtuväliselt (so perekonnaseisuametis või notari juures) on võimalik abielu lahutada, kui mõlema abikaasa elukohaks on Eesti. PKS § 65 sätestab, et abielu lahutatakse kohtus ühe abikaasa hagi alusel teise vastu, kui perekonnaseisuasutus ei ole pädev abielu lahutama.

Täpsemat info hagiavalduse koostamise ja hagiavaldusele esitatavate nõuete kohta leiate Justiitsministeeriumi kodulehelt www.just.ee.

Hagiavalduses peate märkima ka kostja nime, aadressi, sidevahendid. Kui Te ei tea kostja aadressi või muid andmeid, tuleb hagiavalduses märkida, mida olete teinud, et puuduolevaid andmeid teada saada.

Teie poolt antud informatsiooni baasil konkreetseid suuniseid anda, kust, kuidas ja kelle poole pöördudes peaksite alustama oma abikaasa kontaktandmete otsimist, on raske. Jällegi, eeldades, et Teie abikaasa viimane, Teile teadaolev, elukoht oli Soome Vabariigis, siis soovitaksin sellest informatsioonist lähtuda. Tänapäeval on erinevaid kanaleid, mille kaudu oleks võimalik leida kontaktandmeid isiku kohta, kelle suhtes huvitatud poolel info puudub.

Tulenevalt Teie esitatud küsimusest võib tegemist olla olukorraga, kus on vaja lahendada abieluasja kohtualluvuse küsimus.

Abieluasja, sh abielu lahutamise ja abikaasade varalisest vahekorrast tuleneva nõude kohtualluvus on sätestatud TsMS §-s 102, mille lg 2 järgi võib Eesti kohus abieluasja lahendada, kui vähemalt üks abikaasa on Eesti Vabariigi kodanik või oli seda abielu sõlmimise ajal või mõlema abikaasa elukoht on Eestis või ühe abikaasa elukoht on Eestis, välja arvatud juhul, kui tehtavat otsust ei tunnustataks ilmselt üheski riigis, mille kodanikud abikaasad on. Kui 1 eelmainitud tingimustest on täidetud on abieluasja kohtualluvus Eestis.

Samuti on oluline selgusele jõuda ühisvara puudumise/olemasolu küsimuses. Ainuüksi asjaolu, et teil puudus ühine majapidamine ei pruugi veel tähendada seda, et teil puudus/puudub ühisvara.

Soovitan Teil täpsustada oma õigusi ja kohustusi ka Soome õigusruumi kontekstis.

Käesoleva vastuse andmisel olen võtnud aluseks eelduse, et tegemist on Eesti kohtualluvusse kuuluva küsimusega. Käesolevat vastust palun mitte lugeda õiguslikult siduvaks.