Perekonnaõigus


Küsimus: Kas seadusesäte, et vanem peab maksma igale lapsele elatist pool alampalga määra, on põhiseadusega kooskõlas?31.12.2012

Kas Perekonnaseaduse § 101 lg 1 on kooskõlas Põhiseadusega ja muude seadustega? Asi selles, et antud säte sõltub Ametiühingute ja Vabariigi Valitsuse vahelistest läbirääkimistest ja pole kuidagi seotud tegeliku majandusliku olukorraga. Rohkem oleks sellega seotud näiteks Tallinna korteri ruutmeetri hind. Seega esimene küsimus oleks järgmine, et kas antud säte on Teie nägemuses kooskõlas Põhiseaduse, hea õigusloome tava ja muude juriidiliste põhimõtetega?

Teine küsimus selle sätte ümber oleks järgmine, miks see ei arvesta põhimõtet, et hulgi peaks olema odavam ehk niikuinii paljulapseline elatist maksev vanem reaalselt ei suuda seda täita ja kas sellise ilmselge mittetäidetava sätte olemasolu on ka Põhiseadusega kooskõlas?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

Ilmselgelt ei ole mul pädevust hinnata Teie poolt väljatoodud sätte põhiseaduspärasust, kuid märgiksin PkS § 101 lg 1 kohta järgmist:

• Riigikohus on lahendis nr 3-2-1-7-05 asunud seisukohale, et seadusega sätestatud minimaalse elatise ulatus on ligilähedane lapse minimaalsete vajaduste osas tegelikkuse statistilise uurimuse tulemusega ning see ei ole ülemäära suur.
• Riigikohus on lahendis nr 3-2-1-118-12 märkinud, et vanemal on kohustus hankida nii enda kui ka oma laste vajaduste rahuldamiseks vajalikud vahendid.

Eeltoodud seisukohtade alusel (ja koosmõjus) julgeksin anda endapoolse hinnangu, et PkS § 101 lg 1 on põhiseadusega (ja teiste seadustega) kooskõlas. PkS § 101 lõikes 1 sätestatud minimaalse elatise ulatus ei ole nö õhust võetud, vaid vastab ka reaalsele tegelikkusele. Samuti on minu hinnangul ilmne, et vanemal lasub vastutus muretseda nii enda kui oma laste ülalpidamise eest, olenemata asjaolust, mitu last vanemal on.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand