Tööõigus


Küsimus: Mida teha, kas lasta koondada või lahkuda ise töölt?28.06.2011

Töötan momendil õpetajana. Tähtajatu tööleping. Eelmisel kuul teatas tööandja kirjalikult, et ei kindlusta järgmisel õppeaastal täit töökohta.(0,5) Mida teha? Kas lasta end koondada või lahkuda ise töölt omal soovil? Kas on mõtekas töötuna end registreerida?
Millal saab töölt lahkumise hüvitist?

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Tööandja võib tööaja korraldust ühepoolselt muuta, kui muudatused tulenevad tööandja ettevõtte vajadustest ja on mõlemapoolseid huve arvestades mõistlikud (TLS § 47 lg 4).

Kui tööandja ei saa ettenägematutest, temast mitteolenevatest majanduslikest asjaoludest tulenevalt anda töötajale kokkulepitud ulatuses tööd, võib ta töötasu kuni kolmeks kuuks 12-kuulise ajavahemiku jooksul vähendada mõistliku ulatuseni, kuid mitte alla Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäära, kui kokkulepitud töötasu maksmine oleks tööandjale ebamõistlikult koormav (TLS §37 lg 1).

Ülejäänud juhtudel on tööandja kohutatud kindlustama töötajale töö ning maksma töö eest töötasu kokkulepitud tingimustel (TLS § 28 lg 2 p 2)
Töölepingu tingimuste muutmine saab toimuda vaid poolte kokkuleppel. See eeldab kahes eksemplaris lepingu lisas kokkuleppe sõlmimist, kuhu mõlemad pooled alla kirjutavad.

Kui 0,5 koormusega töötamine ei ole vastuvõetav, on Teil õigus tööleping üles öelda ning saada töölepingu ülesütlemise hüvitist sarnaselt olukorraga, kui tööandja ütleb töölepingu üles majanduslikel põhjustel ehk siis töötajal on õigus saada nn koondamishüvitist, kui ütleb töölepingu üles TLS §37 lg 1 põhjusel. Etteteatamise aeg viis tööpäeva ette (TLS § 37 lg 5).

Töölepingu ülesütlemisel koondamise tõttu maksab tööandja töötajale hüvitist töötaja ühe kuu keskmise töötasu ulatuses (TLS § 100 lg 1)
Töölepingu ülesütlemisel koondamise tõttu on töötajal õigus saada kindlustushüvitist koondamise korral töötuskindlustuse seaduses ettenähtud tingimustel ja korras (TLS § 100 lg 2).

Tingimustega saate tutvuda allolevalt lingilt:
https://www.riigiteataja.ee/akt/103032011019?leiaKehtiv#para8

Mõistlik on alati ennast töötuna arvele võtta. Omal soovil lahkudes ehk töölepingu korralisel ülesütlemisel, võtate endalt õiguse hüvitisele, kuna see on Teie vaba soov ja tahe.
Tööandja on kohustatud lõpparve välja maksma töölepingu lõpetamise päeval.

Parimaid lahendusi soovides,

Merike Michelson

www.metiabi.eu
info@metiabi.eu