Tööõigus


Küsimus: Palgaaste11.08.2011

Olen üle 30 aasta töötanud haridusasutuses õpetajana. Olen lõpetanud Tallinna Pedagoogililise Kooli ja lisaks omandanud lisaerialana liikumise- ja võimlemise treeneri kursuse kaks aastat (1400 ap) Tallinna Pedagoogikaülikoolis. Lisaks 320 h hariduslike erivajadustega arvestamine kooli õppekasvatusprotsessis. Olen atesteeritud õpetaja ametijärgule, kuid minu palka arvestatakse praeguses töökohas keskeri-õppeasutuse lõpetanu palgaastme järgi.
Küsimus, kas mul on õigus taotleda palka kõrgharidusega õpetaja palgaastme järgi?

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Kahjuks ei saa vastata Teie poolt esitatud küsimusele teadmata kõne all oleva asutuse iseloomu, väljatöötatud töö tasustamise süsteemi (palgajuhendit vms.) ning ametikohale kinnitatud kvalifikatsiooninõudeid. Lisaks eeltoodule väljub see töölepinguseaduse raamidest, seega ei võta endale vastutust valdkondadest, mida vastavalt erinevale spetsiifikale reguleerib hulk seaduseid ning määruseid.
Seega vajaksin hulganisti dokumente ning täpsustavat informatsiooni, et antud küsimusele ammendavalt vastata.

Haridusministri 26. augusti 2002. a määrusega nr 65 on kehtestatud pedagoogide kalifikatsiooninõuded, millega saate tutvuda linglt https://www.riigiteataja.ee/akt/13082084?leiaKehtiv.

Samuti võite leida vajaminevat informatsiooni Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt http://www.hm.ee/index.php?044926.

Edu ning rahulolu selguse piirimail,

Merike Michelson

www.metiabi.eu
info@metiabi.eu