Tööõigus


Küsimus: Töölepingu lõpetamine, sest tööandja ei pea kokkulepitust kinni15.08.2011

Tere,
olen juba 10 kuud töötanud ametlikult ühes firmas. Lõpuks tehti tööleping kuidagi ka kirjapildis valmis.
Kui suur peab olema miinimumpalk, mis töötajale makstakse? Minu tööandja maksab ca 272 eurot ja minu palgast lähevad maksud maha. Kas see on õiglane? Mul ei olnud paar kuud ravikindlustust, kas mul on õigus erakorraliselt tööleping lõpetada, sest mulle ei ole antud tööriideid, liikurmasinaga töö iga ilmaga ja palk hilineb tihti.

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Annan ülevaate enda kaitseks esitatavate argumentidega:

Töölepingus peab olema selgelt ja arusaadavalt kirjas töö eest makstav tasu (bruto), milles on kokku lepitud (töötasu) samuti töötasu arvutamise viis jms..(TLS §5 lg1 p5; §5 lg2; §29 lg3).

Tööandjal on kohustus järgida Vabariigi Valitsuse 23.08.2010 määrusega nr 90 kehtestatud töötasu alammäära ehk miinimumpalka, milleks on 1,73 eurot tunnis.

Täistööajaga töötamisel on miinimumpalk ehk töötasu alammäär 278,02 eurot kuus. Maksuvaba osa on sellest 144 eurot, ülejäänust lähevad maksud maha.

TLS § 28 lg2 p2 kohustab tööandjat maksma töö eest töötasu kokkulepitud tingimustel ja ajal.

Ravikindlustuse seadus annab kindlustuse üle ühekuulise või määramata ajaks sõlmitud töölepingu alusel töötavatele isikutele, kelle eest tööandja tasub ka sotsiaalmaksu (RaKS §5 lg 2 p 1).

Ravikindlustuse alustamiseks on kohustatud tööandja esitama vajalikud dokumendid haigekassale seitsme kalendripäeva jooksul, alates isiku tööle asumisest, kellele tekib kindlustuskaitse tööle või teenistusse asumisest arvestatava neljateistkümnepäevase ooteaja möödumisel (RaKS §6 lg1).

Töötaja võib töölepingu erakorraliselt üles öelda mõjuval põhjusel, eelkõige kui kõiki asjaolusid ja mõlemapoolset huvi arvestades ei või mõistlikult nõuda lepingu jätkamist (TLS § 91 lg 1).
Töötaja võib töölepingu erakorraliselt üles öelda tööandjapoolse kohustuse olulise rikkumise tõttu, eelkõige kui: tööandja on oluliselt viivitanud töötasu maksmisega (TLS § 91 lg 2 p 2).
Tööandja poolt töölepingu tingimuste rikkumised peavad olema erakorralise ülesütlemise puhul põhjendatud.

Lugupidamisega,

Merike Michelson

www.metiabi.eu
info@metiabi.eu