Tööõigus


Küsimus: Töötaja on eeluurimise all, töölepingu peatamine05.09.2011

Tere,
Mida peaks tegema juhtkond, kui on teada, et töötaja on arreteeritud (välismaal) ja talle võidakse esitada kuriteosüüdistus?
Kas lugeda tööleping kohtuni ühepoolselt peatatuks või on nõutav sellekohane ametlik teatis?
Millised on üldse tööandja valikud?
Tegu on EL riigiga.

ette tänades,
personalitöötaja

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Töölepingu seadus ei ole ette näinud töölepingu peatamise võimalust. Samas määrab praegu kehtiv töölepingu seadus miinimumnormid põhimõttel, et kõik, mis ei ole seadusega keelatud, on lubatud. Loominguliselt asjale lähenedes peaks olema abi TLS § 38-st (Töötasu maksmine töötamise takistuse korral). Lugedes Töölepingu seaduse eelnõu seletuskirja, mis väljendab seaduseandja tahet ja samuti Töölepinguseaduse käsiraamatut (mõlemad on Google otsingumootori abil hõlpsasti leitavad), võib eeldada, et töötamine on töötajast tulenevalt tahtlikult või raske hooletuse tõttu takistatud rohkem, kui tööandja seda mõistlikult taluda võiks ja seetõttu ei ole tööandjal töötasu maksmise kohustust. Seetõttu näeksin lahendust firmasisese dokumendiga viidates TLS § 38, peatada töötasu maksmine kuni takistuse äralangemiseni. Igati asjakohane oleks loomulikult viide ka sellele, kuidas info töötajapoolsele töö tegemise takistusest tööandjani jõudis (e-kiri, politsei teade, mõne sugulase teade vms).
Kui jõustub süüdimõistev kohtuotsus, siis on tööandjal võimalus tööleping juba erakorraliselt üles öelda TLS § 88 lg 1 alusel (töötajast tulenev mõjuv põhjus).
Juhul, kui töötaja mõistetakse õigeks, oleks tööandja käitunud töötasu maksmise peatamisega heauskselt ja lojaalselt töötaja suhtes, sest ta on säilitanud töökoha kuni asjaolude selgumiseni.
Soovi korral on vormistamiseks võimalik küsida abi tööõigus- või personaliteenuseid osutavatelt firmadelt, milledest lähim asub mõned read allpool hiirekliki kaugusel.

Halvimatest parimaid lahendusi soovides:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu