Tööõigus


Küsimus: Töölepingu rikkumine tööandja poolt?17.02.2011

Asusin peale lapsehoolduspuhkust tööle 16.08.2010. Novembri lõpus ma haigestusin. Haigekassa keeldus hüvitist maksmast, kuna tööandja saatis neile dokumendi minu tööleasumisest alles koos minu haiguslehega 17.12.2010. See oli siis ka aeg, millest alates ma Haigekassa arvates tööle asusin. Kuna olen nüüd taas haiguslehel ja pikalt, siis saan selle tõttu kogu aeg haigushüvitist vähem, sest Haigekassa minu eelmise aasta töötasusid ei arvesta. Kuigi tööandja on kohustatud mulle ise selle saamata jäänud hüvitise maksma, pole nad seda siiani teinud. Kas tegu on tööandja poolse töölepingu rikkumisega või millise rikkumisega täpsemalt?

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.
Ravikindlustuse seadus annab kindlustuse üle ühekuulise või määramata ajaks sõlmitud töölepingu alusel töötavatele isikutele, kelle eest tööandja tasub ka sotsiaalmaksu (RaKS §5 lg 2 p 1).
Ravikindlustuse alustamiseks on kohustatud tööandja esitama vajalikud dokumendid haigekassale seitsme kalendripäeva jooksul, alates isiku tööle asumisest, kellele tekib kindlustuskaitse tööle või teenistusse asumisest arvestatava neljateistkümne päevase ooteaja möödumisel (RaKS §6 lg1).
Juhul, kui Teie töölepingus on tööle asumise aeg märgitud 16.08.2010.a, siis Haigekassale õigeaegselt esitatud andmete puhul pidi teile kindlustuskaitse tekkima hiljemalt 30.08.2010.a.
Andmete esitamata jätmine Tööandja poolt viitab Ravikindlustuse seaduse § 6 lg1, samuti Töölepinguseaduse §117 rikkumisele.
Lähtudes Teie poolt edastatud infost jääb arusaam, et tööandja teavitas Haigeakassat Teie tööle asumisest alles koos haiguslehe esitamisega, mis on neli kuud hiljem. Kas tööandja on tasunud Teie eest sotsiaalmaksu kogu töötatud perioodi eest, saate kontrollida Maksu- ja Tolliameti kodulehelt lingi
http://www.emta.ee/?id=2379 kaudu. Kui kindlustuskaitse tekkimiseks Teie poolt vajalike dokumentide esitamine oli nõuetekohane ning Teil tekkis õigus ravikindlustushüvitisele, on tööandja kohustatud selle saamata jäämisest tekkinud kahju hüvitama.
Alates 2009. aasta 1. juulist makstakse haigushüvitist kindlustatule alates haigestumise 4. päevast. Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 122 kohaselt maksab haigestumise 4. päevast kuni 8. päevani haigushüvitist tööandja 70% töötaja viimase kuue kuu keskmisest töötasust. Alates haigestumise 9. päevast maksab haigushüvitist haigekassa.
Tööandja tegemata jätmist Haigekassa kinni maksma ei pea, seega hüvitamata jätmise puhul on tegemist Ravikindlustuse seaduse §14 lg1 rikkumisega.
Nõude esitamiseks pöörduge ametlikult (kirjalikult) tööandja poole. Kui tööandja nõuet ei rahulda, soovitan oma õiguste kaitseks pöörduda Töövaidluskomisjoni.

Lugupidamisega,

www.metiabi.eu
info@metiabi.eu