Tööõigus


Küsimus: Kas teenuse auditeerimisel ei peaks olema tõendamiskohustust, sest ei nõustu nende väitega ja seetõttu kaotasin preemia 55 eurot?05.10.2017

Tere
Töötan klienditeenindajana ja kord kvartalis toimub audit minu töö üle. Siiani on see olnud 100 protsenti. Seekord leidis audit, et ma küsisin küll soodusdokumendi olemasolu, aga ei küsinud seda näha. Ei ole selle väitega nõus, kuna alati vaatan ka dokumenti. Tööandja usub aga kontrolli. Siin on ju sõna sõna vastu. Mida on võimalik mul teha, et oma õigusi kaitsta? Üks kontroll kvartalis vähendas selle lausega minu tulemustasu 55 eurot. Kas ei peaks olema kontrollil peale lause ka tõendamiskohustus?
Ette tänades

Vastus: Kaire Saarep, nõustamisjurist, Tööinspektsioon, www.ti.ee

Lugupeetud pöörduja

Töölepingu seaduse (edaspidi TLS) § 5 lg 1 p 5 kohaselt peab töölepingu kirjalik dokument sisaldama töö eest makstava tasu suurust, sealhulgas seda, millistest komponentidest ja kuidas töötasu kujuneb (nt lisatasu, tehingutelt makstav tasu jms). TLS ei sätesta, millistest osadest peab töötasu koosnema. Seega eelkõige on tegemist pooltevahelise kokkuleppega. Töötasu erinevate komponentide, nt lisatasu puhul tuleb hinnata, kas makstav lisatasu on tööandja ühepoolselt määratav preemia või on tegemist töötasu osaga. Tööandja poolt ühepoolselt määratava lisatasuga on tegemist nt jõulupreemia maksmisel, mida makstakse üks kord aastas ja mille maksmist või mittemaksmist võib tööandja ühepoolselt muuta. Töötajal ei ole igakuiselt õigus nõuda tööandja poolt ühepoolselt makstavat preemiat. Kui tegemist on töötasu osaga, siis saab seda muuta, sh vähendada üksnes poolte kokkuleppel (TLS § 12).

Kui lisatasu on tasu töö tegemise eest, siis üldjuhul on tegemist töötasu osaga. Lisaks võib vastavasisulise näite tuua Riigikohtu lahendist nr 3-2-1-118-10, kus Riigikohus on asunud seisukohale, et tööandja (k.a ühepoolselt) kinnitatud tulemustasu maksmise juhend on tööandja kehtiva palgakorralduse osa ja see muutub töölepingu osaks. TLS § 12 kohaselt ei saa tööandja töötasu, sh töötasu eri komponente ühepoolselt vähendada ega muuta. Nt kui lisatasu on kirjas üldsõnaliselt, nt “lisatasu saadakse heade töötulemuste eest” ning töötaja saab lisatasu igakuiselt oma tavaliste tööülesannete täitmise eest ning määratud ei ole konkreetseid kriteeriumeid, siis on lisatasu näol tegemist tasuga töö tegemise eest ehk töötasu osaga, mida tööandja ei saa ühepoolselt vähendanda.

Seega antud juhul tuleb hinnata, milline on Teie ja tööandja vaheline töötasu kokkulepe. Nt kui kokkulepe on, et töötasu on fikseeritud summa või koosneb lisatasust, mille puhul ei ole konkreetseid kriteeriumid määratud, siis ilma töötaja nõusolekuta ei saa seda vähendada. Ka auditi ootustele mittevastav tulemus ei ole sellisel juhul aluseks töötasu vähendamiseks. Ootustele mittevastava auditi korral saab tööandja teha töötajale hoiatuse, kuid trahvimist või töötasu ühepoolset vähendamist TLS ette ei näe.

Kui töötasu koosneb eri kompentidest, siis peab olema selge, millise ülesande täitmise eest, millist tasu saadakse. Nt kui on kokku lepitud, et töötaja saab 100 € konkreetse lisaülesande täitmise eest, siis on selge, et kui nimetatud ülesannet ei tehta, siis ei ole töötajal õigus nõuda ka tasu ülesande eest, mida ei ole täidetud 100€.

Kui töötaja leiab, et tema töötasu on ebaseaduslikult vähendatud, siis on töötajal õigus pöörduda töövaidluskomisjoni poole ja nõuda saamata jäänud töötasu. Saamata jäänud töötasu on õigus nõuda kuni 3 aastat tagant järele. Töövaidluskomisjonis peab tööandja tõendama, et töötasu on vähendatud poolte kokkuleppel või seaduslikel alustel. Töötaja esitab omapoolse seisukoha ja tõendid.

Vastus on antud olemasolevate andmete põhjal. Kui Teil tekib täiendavaid küsimusi, siis võite kirjutada Tööinspektsiooni juristi e-posti aadressile jurist@ti.ee või helistada infotelefonil 640 6000 (E-R 9.00-16.30).