Tööõigus


Küsimus: Kuidas sätestada töölepingus, et tööandjana olen nõus maksma TL lõppemisel töötajale lisaks lõpparvele 3 kuu kompensatsiooni?12.10.2017

Mina tööandjana olen nõus maksma TL lõppemisel töötajale lisaks lõpparvele ka nn lisakompensatsiooni 3 kuu töötasu ulatuses. Kuidas peaksin selle TL sisse kirjutama? Kas siduma selle näiteks ärisaladuse hoidmise kokkuleppe tasuga või võin lihtsalt panna punkti, et mina, kui tööandja olen nõus maksma kompensatsiooni?

Vastus: Kaire Saarep, nõustamisjurist, Tööinspektsioon, www.ti.ee

Lugupeetud pöörduja

Töösuhe on eraõiguslik suhe, kus pooled on vabad tegemaks erinevaid kokkuleppeid, mis ei ole vastuolus seadusega, sealhulgas töölepingu seadusega (edaspidi TLS). TLS § 2 kohaselt võivad töötaja ja tööandja teha alati seaduses sätestatust soodsamaid kokkuleppeid. Kuna TLS ei kohusta tööandjat töösuhte lõppedes töötajale tasuma kolme kuu hüvitist, siis on tegemist seaduses sätestatust soodsama sättega, milles pooled võivad töölepingu kirjalikus dokumendis kokku leppida. Hüvitis ei pea olema n.ö millegi eest, nt saladuse hoidmise kohustuse eest. Ehk töötaja ja tööandja võivad kokku leppida, et töösuhte lõppedes makstakse töötajale lisaks lõpparvele hüvitist töötaja kolme kuu töötasu ulatuses. Samas ei ole keelatud teha kokkuleppeid, et hüvitist saadakse ainult teatud tingimuste täitmisel (nt kui töötaja on tööandja juures töötanud vähemalt 3 aastat).

Oluline on lisada, et nimetatud hüvitis töötaja kolme kuu töötasu ulatuses, ei tohi minna vastuollu seadusega, s.t ei tohi nt asendada seadusest tulenevat hüvitist, millele töötajal nagunii õigus on, nt ületunnitöötasu, puhkusehüvitis, hüvitis vähem etteteatatud aja eest, koondamishüvitis jne.

Vastus on antud olemasolevate andmete põhjal. Kui Teil tekib täiendavaid küsimusi, siis võite kirjutada Tööinspektsiooni juristi e-posti aadressile jurist@ti.ee või helistada infotelefonil 640 6000 (E-R 9.00-16.30).