Tööõigus


Küsimus: Kas töölepingu lõpetamisest teatamine telefoni teel on õige?10.10.2011

Tere,

Enne haiguslehele jäämist teatas tööandja, et lõpetab töölepingu, põhjust ei öeldud (telefonitsi). Lõpetasin haiguslehe ära oktoobri alguses, saatsin tööandjale meili, et haigusleht lõpetatud ja tööle asuda 05.10.2011, milles palusin, et edastage mulle dokumendid töölepingu lõpetamise kohta. Tänase päevani pole vastust tulnud. Kuidas peaksin edasi toimima, minu meilidele ei vastata, olen saatnud 3 meili. Samuti on minu kohale juba uus töötaja võetud, siis kui viibisin enne haiguslehte 2 nädalat puhkusel, oli välja koolitatud uus inimene.

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Tööleping sõlmitakse ja lõpetatakse KIRJALIKULT.
Seadusest tuleneva aluseta või seaduse nõuetele mittevastav töölepingu ülesütlemine on tühine (§ 104 lg 1).

Tööandjal on õigus tööleping erakorraliselt üles öelda üksnes mõjuval põhjusel seda põhjendades ning järgides seaduses ettenähtud etteteatamistähtaegu.

Pärast arsti poolt haiguslehe lõpetamist oleksite pidanud tööle asuma vaatamata telefonikõnele ning teadmisele, et Teie asemele on võetud teine töötaja. Juhul, kui Teil ei õnnestu tõendada telefoni teel öeldut, võidakse tõlgendada seda omavolilise tööle mitteilmumisena.
Kui tööandja on lõpetanud Teiega töösuhte ning soovite seda vaidlustada, on Teil õigus seda teha esitades kohtule hagi või töövaidluskomisjonile avaldus 30 kalendripäeva jooksul arvates ülesütlemisavalduse saamisest.

Edu õiglasteks lahendusteks.

Merike Michelson

www.metiabi.eu
info@metiabi.eu