Tööõigus


Küsimus: Eesti-sisene komandeering21.02.2011

Töötan riigiettevõttes. Igal nädalal olen 3 päeva komandeeringus Tallinnas, ööbimisega hotellis.
Kas selle eest on ette nähtud komandeerimistasu või muid kompensatsioone?

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Päevarahasid riigisisese lähetuse korral ei maksta, kuid hüvitatakse muud lähetusega seotud kulud, näiteks sõidu- ja majutuskulud.
Teie küsimusest ei selgu, kas Teid on riigiettevõttes ametisse nimetatud Avaliku teenistuse seaduse alusel või on Teiega sõlmitud tööleping. Detailides on kuluhüvitiste osa veidi erinev avalikel teenistujatel ja töölepingu alusel töötajatel. Viide avalike teenistujate teenistuslähetuse korra kohta:
https://www.riigiteataja.ee/akt/dyn=13276914&id=922893,
viide töötajate töölähetuse korra kohta:
https://www.riigiteataja.ee/akt/13197685?leiaKehtiv.

Lugupidamisega:

info@metiabi.eu
www.metiabi.eu