Tööõigus


Küsimus: Kas aastaid saadud tulemustasu saamisega võib tekkida töötajal õigustatud ootus sellisele sissetuleku lisale?29.03.2021

Töölepingus on määratud põhipalk ning tulemustasu maksimumsuurus aastas. Samuti on töölepingus kirjas, et Töötajale makstakse tulemustasu vastavalt kokkulepitud eesmärkide saavutamisele. Tulemustasu suurus kalendriaastas on maksimaalselt x Töötaja kalendrikuu töötasu. Tulemustasu maksmise alused lepitakse kokku iga kalendriaasta kohta eraldi ning vormistatakse eraldi töölepingu lisana.
Kui tööandja ei ole uuel kalendriaastal tulemustasu lisa sõlminud, kuid aastaid on olnud tulemustasu maksed kvartaalsed, siis kas töötajal on õigus nõuda nüüd kvartali lõppedes tulemustasu väljamaksmist? Kas antud juhul võib lugeda, et tegemist on põhipalgale lisaks makstud tasuga, mis on töötajale juba aastatega tekkinud ootus ja tööandjal pole võimalik lihtsalt ühel hetkel selle maksmisest keelduda põhjendades, et ettevõttel on rasked ajad või põhjusel et lisa on vormistamata?

Vastus: Greete Kaar, nõustamisjurist, Tööinspektsioon, www.ti.ee

Lugupeetud pöörduja

Kui tööandja ja töötaja on töölepingus kokku leppinud, et lisaks töötasule on töötajal õigus saada tulemustasu, siis on tööandjal kohustus tulemustasu ka maksta. Üldjuhul tehakse tulemustasu maksmiseks eraldi juhend või lisa, millega sätestatakse tulemustasu saamise eeldused ja suurus.

Antud juhul ei ole Teie töölepingule tulemustasu maksmise lisa tehtud, mistõttu täpseid tulemustasu maksmise tingimusi kokku lepitud ei ole ja nendest lähtuda ei saa. Siiski on Teie töölepingus kokku lepitud, et töötajal on õigus tulemustasu saada. Asjaolu, et pooled ei ole tulemustasu maksmise lisa töölepingule teinud, ei välista töötaja õigust tulemustasu nõuda. Seega on Teil õigus tööandjalt tulemustasu nõuda. Vaidluse korral annab hinnangu sellele, kui suur on tulemustasu ja millal seda maksta tuleb, töövaidlusorgan (s.o kohus või töövaidluskomisjon).

Vastus on antud olemasolevate andmete põhjal. Kui Teil tekib täiendavaid küsimusi, siis võite kirjutada Tööinspektsiooni juristi e-posti aadressile jurist@ti.ee või helistada infotelefonil 640 6000 (E-R 9.00-16.30).