Tööõigus


Küsimus: Tükitöö alusel tasustamine ning tingimuste muutmine07.03.2011

1) Töötan pingitöölisena ning töötasu arvestamise aluseks on tükihinnad. Kas lepingu lisas peab olema kirjas igakuine brutopalk? Lepingu lisas on kirjas vaid minutihind, mille järgi ei ole märgitud ühikut ega seda, kas on tegu bruto või neto minutihinnaga.

2) Tükihinnad vaadatakse üle kord kvartalis. Milliseid töölepinguseaduse punkte peab tööandja järgima enne, kui võib palka langetada?

3) Kui tööline ei ole nõus lepingule, mis vähendab tema palka, alla kirjutama, kas siis tööandjal on õigus töötaja koondada või lõpetada tööleping?

4) Tööandja põhjendab palgakärbet müüdavate toodete (mille detaile tööline valmistab) hinnalangusega. Kas see on piisav argument palkade langetamiseks, kui tööd vähemaks ei ole jäänud?

5) "Töötasu vähendamisel on töötajal õigus keelduda töö tegemisest tasu alandamisega võrdses ulatuses ehk töötasu ja tööpanus peavad olema proportsionaalsed ja töötasu vähendamisel muutub vastavalt tööandja õigus nõuda töötajalt tööd."
Kas ma sain õieti aru - näiteks tükitööline, kes valmistab päevas 15 tk mingit toodet, teeb 15%-lise palgalanguse puhul 15% vähem tükke, mitte ei võeta 15% tükihindest alla?

6) "Tööandjal on õigus temast mitteolenevatest majanduslikest asjaoludest tulenevalt vähendada töötasu kuni kolmeks kuuks mõistliku ulatuseni ning seda vaid 12-kuulise ajavahemiku jooksul (TLS §37 lg1)."
Kas see kehtib ka tükitöö puhul?

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.
1) Töölepingus peab olema selgelt ja arusaadavalt kirjas töö eest makstav tasu (bruto töötasu), milles on samuti kokku lepitud töötasu arvutamise viis jms (TLS §5 lg1 p5; §5 lg2; §29 lg3). Olenemata tunni-, minuti- või tükitöö tasu kajastumisest töölepingus, on tööandjal kohustus järgida Vabariigi Valitsuse 23.08.2010 määrusega nr 90 kehtestatud töötasu alammäära ehk miinimumpalka, milleks on 1,73 eurot tunnis.
Täistööajaga töötamisel on miinimumpalk ehk töötasu alammäär 278,02 eurot kuus.

2) TLS § 28 lg2 p2 kohustab tööandjat maksma töö eest töötasu kokkulepitud tingimustel ja ajal. Töötasu alandamiseks, kuivõrd tegemist on erandliku olukorraga, peab tööandja olema täitnud eeltingimused: (TLS §37 lg 2-5)
• enne töötasu alandamist tuleb tööandjal pakkuda töötajale teist tööd, kui see on võimalik;
• teise töö pakkumine ei tohi kahjustada töötaja huve;
• tööandja kaasab töötajate esindajaid või töötajaid tekkinud olukorras lahenduste leidmisse, mis viiksid mõlema poole huve arvestavate lahendusteni;
• töötasu vähendamisest on tööandja kohustatud teavitama töötajat vähemalt 14 kalendripäeva ette, mis annab töötajale võimaluse otsida endale ajutiselt või alaliselt teine töö.

3) Töötasu vähendamise juhtudel on töötajal õigus tööleping üles öelda ning saada töölepingu ülesütlemise hüvitist sarnaselt olukorraga, kui tööandja ütleb töölepingu üles majanduslikel põhjustel ehk siis töötajal on õigus saada nn koondamishüvitist, kui ütleb töölepingu üles TLS §37 lg 1 põhjusel.

4) Tööandja esmane kohustus on järgida töölepingus kokku lepitud tingimuste täitmist. Müüdavate toodete (detailide) hinnalangus ei ole argumendiks kokkulepete eiramiseks, seda enam, kui töömaht on jäänud endiseks.

5) Ülejäänud küsimustes olete õigesti aru saanud. Tõpoolest on töötasu vähendamisel töötajal õigus keelduda töö tegemisest tasu alandamisega võrdses ulatuses ehk töötasu ja tööpanus peavad olema proportsionaalsed ja töötasu vähendamisel muutub vastavalt tööandja õigus nõuda töötajalt tööd.

6) Olenemata töö iseloomust või töötasu arvestamise viisist on töölepingus kokku lepitud tingimused täitmiseks ning nende muutmine mõlema poole ühine kokkulepe, milles järgitakse seadusest tulenevaid ettekirjutusi.

Mõistlikke lahendusi soovides,
Merike Michelson

www.metiabi.eu
info@metiabi.eu