Tööõigus


Küsimus: Koolituse finantseerimine08.03.2011

Mul on hetkel käsil tasemekoolitus. Sooviksin infot koolituse finantseerimise kohta. Toon välja seaduse riigi teatajast:
Kohaliku omavalitsuse asutuste pedagoogidele, kelle palgad kaetakse valla- või linnaeelarvest, nähakse tööalaseks koolituseks ette vahendid riigieelarves – nimetatud pedagoogide aastasest palgafondist vähemalt kolme protsendi ulatuses.
Kas see seadus kehtib tasemeõppe koolitajatele või on üleüldine töötajate koolituse finantseerimiseks? Saan sellest seadusest nii aru, et riigile on esitatud õppijate nimed ja riik maksab koolituse raha valla eelarvesse.

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Täiskasvanute koolituse seadus reguleerib sõltuvalt eesmärgist:
1) tasemekoolitust 2) tööalast koolitust või 3) vabahariduslikku koolitust (TKS § 3 lg1).

Teie poolt esitatud küsimus puudutab tööalast koolitust, mis võimaldab kutse-, ameti- ja/või erialaste teadmiste, oskuste ja vilumuste omandamist ning täiendamist, samuti ümberõpet kas töökohas või koolitusasutuses.
Protseduurireeglid tööalase koolituse planeerimise kohta töötab välja asutus, mis reeglina sisaldavad koolitusvajaduse analüüsi tulemusi, koolitusstrateegiat, asutuse võimalusi ja ressursse. Kogutakse koolitusalast infot, määratletakse koolituse eesmärgid ning nende saavutamiseks vajalikud koolitusüritused. Reeglina koostab asutuses koolitusalane spetsialist koolitusplaani, mis annab ülevaate koolituse eesmärkidest sihtgruppidest, pakutavatest koolitusüritustst koolitusvormidest, eeldatavast ajast jms.
Koolitusplaan koostatakse üldjuhul aastaks, mis sisaldab vastavalt koolitusplaanile planeeritud kulutusi. Kinnitatud koolitusplaan ja/või eelarve esitatakse eelarveliste vahendite taotluseks vastavale asutusele, kelle pädevuses on finantside jagamine.

Lugupidamisega,
Merike Michelson

www.metiabi.eu
info@metiabi.eu