Tööõigus


Küsimus: Töölepingu kohustuslik vorm13.03.2011

Tere,
Kas töölepingul on kohustuslik vorm? Kas võib ka nii, et töölepingut enam paberikandjal ei tehtagi ning see on ainult arvutis.
Vähemalt töötajal peaks minu arvates olema paberil tööleping mõlemapoolse allkirjaga.
On see tööandja valida või mõlemapoolne kokkulepe, millisel viisil tööleping sõlmitakse?

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.
Kohustuslikku vormi töölepingul ei ole, kuid see tuleb sõlmida kirjalikult (omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud) kahes eksemplaris, millest üks jääb töötajale, teine tööandjale. Töölepingu seadus näeb ette töölepingu kirjalikku sõlmimist (TLS §4). Töölepingus pannakse kirja vähemalt kõige olulisemad kokkulepped, milleks on: tööülesannete kirjeldus, töö eest makstav tasu, tööaeg, töö tegemise koht (TLS §5). Kokkulepitud tingimusi saab muuta üksnes poolte kokkuleppel, nende tingimuste olulisel rikkumisel on õigus tööleping erakorraliselt üles öelda.

Töölepingu seadus annab loetelu ka muudest andmetest, mis tööandja peab töötajale kirjalikult teatavaks tegema - puhkuse kestus, töölepingu ülesütlemisest teatamise tähtajad, kollektiivlepingu kohaldamine, tööandja kehtestatud reeglid töökorraldusele jms.
Eeldatakse, et töölepingu kokkulepped ja muud tingimused esitatakse töötajale enne tööle asumist. Kui seda pole tehtud, võib töötaja neid igal ajal nõuda. Soovitatav on nõue esitada kirjalikult, ka e-kiri sobib.

Tööandja peab sel juhul need andmed esitama kahe nädala jooksul. Töölepingu andmed tuleb esitada heauskselt, selgelt ja arusaadavalt, keerulise juriidilise terminoloogia kasutamine on taunitav. Seadus lubab töölepingut suuliselt sõlmida vaid juhul, kui töösuhte kestus ei ületa kahte nädalat.

Lugupidamisega,
Merike Michelson

http://www.metiabi.eu
info@metiabi.eu