Tööõigus


Küsimus: Vahetustega töögraafik15.03.2011

Kas saab töötajat panna tööle sellise graafiku alusel:
näiteks täna tööl 7.45 - 23.00;
homme hommikul uuesti 7.45, 24-ks tunniks;
siis on vahepeal kaks puhkepäeva ja uuesti tööle sama graafiku alusel.
Ette tänades

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.
Selleks, et anda Teile 100% ammendavat vastust, on kahjuks liiga vähe informatsiooni.
Püüan selgitada töölepinguseaduset tulenevaid ettekirjutisi, eeldades, et töötate summeeritud tööajaga.
Tööaeg kokku ei tohi ületada keskmiselt 48 tundi seitsmepäevase ajavahemiku kohta, kuni neljakuulise arvestusperioodi jooksul, kui seaduses ei ole sätestatud teistsugust arvestusperioodi (TLS §46 lg1).
Töötaja peab puhkama vähemalt 11 tundi järjest 24 tunni kohta. Töövahetuse pikkus kokku koos ületunnitööga ei tohi seega ületada 13 tundi (TLS §51 lg1).

Teadmata, milline on Teie ametikoht ja töö iseloom, tooksin siinkohal välja erandid igapäevasest puhkeajast:
Nimetatud piirangut ei kohaldata tervishoiu- ja hoolekandetöötajatele tingimusel, et töötamine ei kahjusta töötaja tervist ja ohutust (TLS §51 lg4).

Piirangust saab teha erandeid kollektiivlepinguga näiteks tegevuste puhul, kus töötaja töö- ja elukoht asuvad üksteisest kaugel või mis nõuavad teenuse/tootmise pidevat jätkumist, samuti gaasi, vee ja elektrienergia tootmisel, turva- ja järelevalvetöötajate, sadama- ja lennuväljatöötajate ning reisijateveoga seotud töötajate puhul jne.

Juhul kui töötaja töötab 24-tunnise ajavahemiku jooksul rohkem kui 13 tundi, tuleb talle pärast töötamist anda täiendavat puhkeaega võrdeliselt 13 töötundi ületanud tundide arvuga. Näiteks, kui töötaja töövahetuse pikkus oli 16 tundi, peab ta sellele järgnevalt saama puhkeaega 14 tundi (11 tundi igapäevane puhkeaeg + 13 tundi ületavad tunnid ehk 3 tundi). Summeeritud tööaja arvestuse korral peab töötaja saama nädalas puhata vähemalt 36 tundi järjest (TLS §52 lg2).
Arvestusperiood on summeeritud tööaja puhul kuni neli kalendrikuud; tervishoiu-, hoolekande-, põllumajandus ja turismitöötajatel võib arvestusperioodi pikendada kollektiivlepinguga kuni 12 kuuni; turvatöötajatel ja päästeteenistujatel on eriseaduse alusel arvestusperioodi maksimum kuni kuus kuud.

Öötöötaja puhkeaeg nädalas peab olema 48 tundi järjest, summeeritud tööaja korral vähemalt 36 tundi järjest. Öötöötaja ei või üldjuhul teha ületunnitööd (TLS §50).

Loodan, et ülaltoodud andmetest on abi võrdlemaks töölepingus kajastatud tööaja tingimustega.

Lugupidamisega,
Merike Michelson

http://www.metiabi.eu
info@metiabi.eu