Tööõigus


Küsimus: Tööülesannete täitmine väljaspool tööaega (kulude hüvitamine)23.03.2011

Tere!
Kas töötaja ja tööandja kokkulepe töötaja tööülesannete täitmiseks valveajal peab olema kirjalikult vormistatud (töölepingus või selle lisana)? Elan linnas, aga töökoht on linnast väljas ja tihti saabub kaup lattu väljaspool tööaega. Tööandja on sellest teadlik, aga sellega seonduvate kulude hüvitamisest ei soovi kuulda.

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Töölepinguseaduses § 5 lõige 1 - "Töötaja teavitamine töötingimustest", annab selge ülevaate, millist informatsiooni peab tööleping sisaldama. Üheks kohustuslikuks punktiks on ka aeg, millal töötaja täidab kokkulepitud tööülesandeid (tööaeg), samuti töö tegemise koht ning tööandja kehtestatud reeglid töökorraldusele.
Juhul, kui tööandja ei ole pidanud mõistlikuks lepingusse kõiki punkte sisse kirjutada põhjusel, et ettevõttel on põhjalikult vormistatud ametikirjeldus või/ja töökorralduse eeskiri, peab viide antud dokumentidele kajastuma töölepingus ning tööle asudes on Teile dokumente allkirja vastu tutvustatud.

Kui andmeid ei ole Teile enne tööle asumist esitatud, võite neid igal ajal nõuda. Tööandjal on kohustus esitada andmed kahe nädala jooksul arvates nõude saamisest (TLS §5 lg3).

Kui töötaja ja tööandja on kokku leppinud, et töötaja on tööandjale kättesaadav tööülesannete täitmiseks väljaspool tööaega (valveaeg), tuleb töötajale maksta tasu, mis ei või olla väiksem kui 1/10 kokkulepitud töötasust.
Valveaja kohaldamise kokkulepe, millega töötajale ei ole tagatud igapäevase ja iganädalase puhkeaja kasutamise võimalus, on tühine.
Osa valveajast, mil töötaja allub tööandja juhtimisele ja kontrollile, loetakse tööajaks (TLS §48).

Toetudes ülaltoodule, sõltuvad Teie õigused sõlmitud kokkulepetest. Nende puudmisel on soovitav need igal juhul fikseerida kirjalikult, tõendamaks oma õigusi ning ärahoidmaks erinevaid arusaamu töökohustuste täitmisel.

Kordaminekuid soovides,
Merike Michelson

http://metiabi.eu
info@metiabi.eu