Tööõigus


Küsimus: Graafikujärgsetel puhkepäevadel tööle kutsumine25.03.2011

Tere,
Lugesin läbi eelnevad arutelud graafiku alusel töötamise kohta, aga mind huvitavaid asjaolusid need ei puudutanud.
Meil on graafiku alusel 12-tunnised tööpäevad, vastavalt 2 tööl ja 2 vaba (ametilt müüja).
Kuidas toimida, kui tööandja kutsub töötaja puhkepäevast tööle (näiteks haiguslehel olevat töötajat asendama), aga puhkepäeval inimene ei saa oma plaane muuta ja tööandjale vastu tulla ning graafikuväliselt tööle tulla?
Meile on väidetud, et seda võib võtta kui tööluusi ja ainus vabandus oleks haigusleht?
Tänades

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Saan aru, et tööandja nõuab ületunnitöö tegemist TLS § 44 lg 4 alusel. Kuna haiguslehel oleva töötaja asendamist võib lugeda hädavajaduseks, siis on tööandja selline nõudmine õigustatud. Siin tuleb siiski tähelepanu pöörata TLS § 44 lg sõnastusele: "vastavalt hea usu põhimõttele", mis lahtiseletatult tähendab seda, et tuleb kaaluda töötaja ja tööandja huvisid. Tööandja huvi peab ilmselgelt üles kaaluma töötaja huvi. Ühelt poolt tekib tööandjale kahju, kui müüja haigestumise tõttu tööprotsess katkeb ja kauplus tuleb sulgeda. Teiselt poolt saavad jällegi ebaproportsionaalselt kahjustatud töötaja huvid, kui tema peaks teisest Eestimaa otsast etteplaneerimatult tööle tulema, katkestama oma reisi jne. Seega tuleks igat üksikjuhtumit kaaluda eraldi, kuid tööandja ei saa oma huvisid rahuldada töötaja arvelt, tekitades temale täiendavaid kulutusi. Lisaks sellele tuleb tööandjal järgida TLS-s sätestatud igapäevaseid ja -nädalaseid töö- ja puhkeaja piiranguid. Ületunnitöö tegemist ei saa nõuda alaealiselt, rasedalt ja töötajalt, kellel on õigus rasedus- ja sünnituspuhkusele.
Vastavalt TLS § 44 lg 1 tuleb ületunnitöö tegemine igal üksikjuhtumil kokku leppida, näidates ära ületundide hüvitamine vaba ajaga või rahas 1,5 kordselt. Summeeritud tööaja arvestuse korral loetakse ületunnid kokku arvestusperioodi lõpus.