Tööõigus


Küsimus: Kas lapsehoolduspuhkuselt tulles saab koondada, kui laps on alles saanud 2-aastaseks?12.08.2012

Tere,
soovin lõpetada lapsehoolduspuhkuse, kui laps saab 2-aastaseks. Vahepeal on ettevõtte struktuuri muudetud ning ka ametinimetusi. Seega minu tööülesandeid täidab teise ametinimetusega töötaja, temal alla 3-aastaseid lapsi ei ole. Mulle on pakutud madalama palgaga tööd, kuid soovin jätkata sama tööd nagu enne lapsehoolduspuhkusele jäämist. Kas mind saab keeldumise korral koondada?

Tänades,

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Lapsehoolduspuhkust on õigus kasutada ühes osas või osade kaupa igal ajal kuni lapse kolme aastaseks saamiseni (TLS § 62).
Lapsehoolduspuhkuse katkestamisest on töötaja kohustatud teatama tööandjale 14 kalendripäeva ette, kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti (TLS § 68 lg 2).

Vastavalt töölepingu seadusele saab töölepingut muuta, sealhulgas ka töötasu kokkulepet, ainult poolte kokkuleppel.

Lapsehoolduspuhkuselt naastes kehtib tööleping samadel tingimustel, mis oli viimati kokku lepitud, kuni ei tehta poolte kokkuleppel muudatusi.

Tööandja ei või töölepingut üles öelda koondamise tõttu isikuga, kes kasutab lapsehoolduspuhkust (TLS § 93 lg 1).

Kokkuvõtteks: kuni lapse kolme aastaseks saamiseni on Teil õigus keelduda töötingimuste muutmisest tööandja poolt. Kui Teie töötasu vähendatakse, on see tööandja poolne kohustuste rikkumine, millele saate reageerida ja tähelepanu pöörata kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (e-kiri, faks). Rikkumise jätkudes on töötajal õigus töötasu maksmisega olulise viivitamise tõttu tööleping erakorraliselt üles öelda. Tööandjal on sel juhul kohustus maksta töötajale hüvitist töötaja kolme kuu keskmise töötasu ulatuses.

Õiglast töösuhet ja töötasu!

Merike Michelson

www.metiabi.eu
merike@metiabi.eu