Tööõigus


Küsimus: Kas mul on õigus tööleping varem lõpetada seoses ema hooldusvajadusega?07.09.2012

Kas mul on õigus lõpetada töölepingut, kuna pean hooldama oma haiget ema? Tööandja väidab, et ikkagi kehtib 30 päevane etteteatamise aeg ja varem ta mind ära ei lase. Tööpäevad lõpevad aga keset ööd ja kuna ema elab linnast väljas, pole mul võimalik ühegi transpordiga sinna saada. Ka on mul vajalik olla ema juures 19.00-st alates, sest vaid selle ajani saab olla keegi teine, üksi aga teda jätta ei saa. Teistsuguse ajaga tööd aga tööandjal pakkuda pole. TLS-ist loen välja, et peaksin saama lepingu erakorraliselt lõpetada. Kas see on nii?

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Töötaja võib töölepingu erakorraliselt üles öelda töötaja isikust tuleneval põhjusel, eelkõige kui töötaja terviseseisund või perekondlikud kohustused ei võimalda tal kokkulepitud tööd teha ja tööandja ei võimalda talle sobivat tööd (TLS § 91 lg 3).

Töötaja võib töölepingu üles öelda üksnes mõistliku aja jooksul pärast seda, kui ta ülesütlemise aluseks olnud asjaolust teada sai või pidi teada saama (TLS § 91 lg 4).

Erakorralisest ülesütlemisest ei pea töötaja tööandjale ette teatama, kui kõiki asjaolusid ja mõlemapoolset huvi arvestades ei või mõistlikult nõuda lepingu jätkamist kokkulepitud tähtaja või etteteatamistähtaja lõppemiseni (TLS § 98 lg 2).

Kokkuvõtteks: Teil on õigus tööleping erakorraliselt üles öelda toetudes eelpool nimetatud seaduse paragrahvile.
Mõistlik etteteatamise aeg tuleneb võlaõigusseaduse § 76 lg 2-st. Etteteatamise tähtaeg 30 kalendripäeva kehtib töötajale vaid korralise töölepingu ülesütlemise korral, millega Teil tegemist hetkel ei ole.
Kui pikka etteteatamistähtaega töösuhte ülesütlemisel järgida ja kas seda üldse järgida, sõltub mõjuva põhjuse kaalukusest ja selle mõjust töösuhtele.


Merike Michelson

www.metiabi.eu
merike@metiabi.eu