Tööõigus


Küsimus: Kas tööandja saab rakendada summeeritud tööajaarvestust, kui selle kohta pole töölepingus ainsatki märget?11.09.2012

Töötan vahetustega, tööpäevade pikkus 10-20 tundi. Kas tööandja saab kasutada summeritud tööajaarvestust, kui selle kohta pole töölepingus ainsatki märget? Ei ole kirjas seda, et töötaja töötab summeeritud aja alusel, rääkimata siis summeerimisperioodi pikkusest. Pidevalt tekivad ületunnid (umbes 10 tundi kuus), mida tööandja maksta ei taha, öeldes, et need jäävad mõnesse sellisesse kuuse, kus tuleb tunde puudu. Olen aru saanud, et summeeritud tööaeg peaks olema töölepingus fikseeritud?

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Töölepingu kirjalikus dokumendis peab olema määratud aeg, millal töötaja täidab kokkulepitud tööülesandeid (TLS §5 lg 1 p 7).
Kui tööandja ja töötaja lepivad kokku, et tööaeg jaguneb arvestusperioodi jooksul ebavõrdselt (summeeritud tööaeg), peab tööandja lisaks nimetatule teatama töötajale tööajakava teatavaks tegemise tingimused (TLS § 6 lg 6).
Seega on summeeritud tööaja arvestuse puhul tööandja poolt täitmata veel üks nõue.

Esitatud informatsioonist ei selgu, millise ettevõttega on antud loos tegemist. Summeeritud tööaja arvestuse puhul on maksimaalne arvestusperiood neli kuud (TLS § 46 lg 1), kui ei ole tegemist tervishoiu-, hoolekande-, põllumajandus- ja turismitöötajatega, kus kollektiivlepinguga võib arvestusperioodi pikendada kuni 12 kuuni (TLS § 46 lg 2).

Ületöötatud tunnid hüvitab tööandja vaba ajaga ületunnitöö ajaga võrdses ulatuses, kui ei ole kokku lepitud ületunnitöö hüvitamist rahas (TLS § 44 lg 6).
Juhul kui töötaja töötab 24-tunnise ajavahemiku jooksul rohkem kui 13 tundi, tuleb talle pärast töötamist anda täiendavat puhkeaega võrdeliselt 13 töötundi ületanud tundide arvuga (TLS § 51 lg 1).
Tööandja annab töötajale, kes töötab 24-tunnise ajavahemiku jooksul rohkem kui 13 tundi, vahetult pärast tööpäeva lõppu täiendavat vaba aega võrdselt 13 töötundi ületanud tundide arvuga. Kokkulepe, millega 13 tundi ületav töö hüvitatakse rahas, on tühine (TLS § 51 lg 5). Tagasiulatuvalt tuleb ületunnid siiski hüvitada rahas 1,5-kordse töötasuna (TLS § 44 lg 6).

Tööandja on kohustatud andma töötaja nõudmisel andmeid temale arvutatud ja makstud või maksmisele kuuluva töötasu kohta ning muid töötajat või töösuhet iseloomustavaid teatisi (TLS § 28 lg 2 p 12).
Toetudes ülaltoodud töölepinguseaduse sätetele, soovitan kirjalikus taasesitatavas vormis, esitada tööandjale järelpärimine kõikide tekkinud küsimuste kohta.
Loodan, et sealt saadud vastus annab Teile kindlust edaspidise tegevuse suhtes.


Merike Michelson

www.metiabi.eu
merike@metiabi.eu