Tööõigus


Küsimus: Kuidas vormistada töölt lahkumine omal soovil?31.03.2011

Tere!
Kui mina, kooliõpetaja, soovin lahkuda töölt omal soovil, siis kuidas tuleb see vormistada ning millised on sellega seotud protseduurid?
Tean, et lahkumisavaldus tuleb esitada hiljemalt 30 päeva enne töölt lahkumist, aga ma ei tea, millele pean veel alla kirjutama; mis peab olema kirjas tööraamatus; mida tähendab isikukaart; kuidas on tagatud minu tööstaaž antud koolis?
Aitäh vastuse eest!

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.
Töötaja võib tähtajatu töölepingu igal ajal korraliselt üles öelda (TLS 85 lg1). Soovite töölt lahkuda omal soovil, siis sellega just tegu ongi. Etteteatamise tähtaeg on tõepoolest 30 kalendripäeva (TLS §98 lg1).
Töölepingu võib üles öelda kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ülesütlemisavaldusega (TLS §95 lg1).
Avaldusele märkige kindlasti ka töösuhte lõppemise kuupäev.
Ülejäänud toimingud (väljateenitud töötasu + kasutamata puhkuse kompensatsioon = lõpparve) jäävad tööandja kanda.
Äge unustage töösuhte lõppu ja põhjust tõendavat dokumenti (tööleping, käskkirja kinnitatud koopia vms.. teenuse osutamise leping) juhul, kui soovite Töötukassas ennast töötuna arvele võtta ja töötutoetust taotleda.

2009. aasta suvel kehtima hakanud töölepingu seaduse järgi ei ole enam tööandjal tööraamatu pidamise kohustust. Ent tööraamatus sisalduvad andmed on vajalikud nii enne 1999. aastat omandatud pensioniõigusliku staaži kui ka erijuhtudel hiljem töötatud perioodide kindlakstegemiseks.
Tööraamatu andmeid võib vaja minna veel paljude aastate pärast toimuvaks pensionide määramiseks. Seega ei tohi lasta tööraamatul kaduma minna või hävineda.
Sissekanded ei ole enam kohustuslikud, kuid ka mitte keelatud. Kui Teie tööraamat on tööandja käes hoiul, eeldan, et antud ametikohale tööle asumise kohta on kanne teostatud, seega võite julgelt paluda ka töösuhte lõpetamise sinna märkida.

Töötajate arvestuse pidamine vormikohasel isikukaardil ei ole samuti alates 01.07.2009 kohustuslik, kuigi isikukaardil olevad tööalased ja töötaja isiklikud andmed on tööandjale vajalikud ka edaspidi. Siin on tööandja otsustada, kas neid peetakse edasi või mitte. Lahkunud töötaja isikukaart jääb asutuse arhiivi.

Teie tööstaaži õigsuse eest kannab hoolt Pensionikindlustuse register, kes kogub, hoiab ja töötleb andmeid Sotsiaalkindlustusameti kaudu.

Lugupidamisega,
Merike Michelson

http://www.metiabi.eu
info@metiabi.eu