Tööõigus


Küsimus: Tähtajalise töölepingu lõppemine dekreedi ajal31.03.2011

Tere!
Kui ma olen tööle vormistatud tähtajalise töölepinguga ja olen raseduspuhkusel, kas sellisel juhul lõpeb tähtaja saabudes töösuhe? Minu ülemus väidab, et rasedatele see ei kehti ning tähtajaline tööleping muutub tähtajatuks.

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.
Ei, päris nii see ei ole.
Tähtajaline leping lõpeb siis, kui saabub märgitud tähtaeg.

Kui töötaja jätkab töö tegemist pärast lepingu tähtaja möödumist, loetakse leping tähtajatuks, välja arvatud, kui tööandja avaldas teistsugust tahet viie tööpäeva jooksul arvates ajast, millal ta sai teada või pidi teada saama, et töötaja jätkab töölepingu täitmist (TLS §80 lg3).

Kui tööleping on tähtajatu, siis kehtib lepingu ülesütlemise keeld - tööandja ei või töölepingut üles öelda rasedaga või naisega, kellel on õigus saada rasedus- ja sünnituspuhkust jne (TLS §93 lg 1), kuid antud juhul ei ole tegu erakorralise töölepingu ülesütlemisega.

Peale lepingu tähtaja lõppu soovitan teha avaldus ning poolte kokkuleppel sõlmida uus leping.