Tööõigus


Küsimus: Töölt lahkumise ja kahju tekitamise vormistamine04.04.2011

Tere,
Töötaja lahkus töölt ette teatamata (TLS § 74 lõige 3). Millised on dokumendid mida tööandja peab täitma, et töötaja lahkumine ja kahju tekitamine oleksid nõuetekohaselt fikseeritud?
Lugupidamisega

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.
Töölepinguseaduse § 74 lõige 3 kinnitab tööandja õigust töölepingu ülesütlemise korral nõuda kahju hüvitamist, kuid ainuüksi sellest paragrahvist ei piisa, et tööleping antud töötajaga lõpetada.

Tööandja saab töölepingu lõpetada töökohustuste rikkumise tõttu juhul, kui töötaja on oma töökohustusi rikkunud oluliselt (TLS §88 lg1 p3).
Kehtiv töölepingu seadus ei sätesta võimalust öelda tööleping üles tagantjärgi. Seega kehtib ülesütlemise üldine loogika, et see on edasiulatuv.
Ülesütlemine jõustub avalduse kättesaamisega teise poole poolt või kui ilmneb viivitus avalduse adressaadini jõudmisel, siis ajal, mil see tavapäraselt pidanuks kohale jõudma.

§ 88 lõikes 1 nimetatud alusel võib tööandja töölepingu üles öelda etteteatamistähtaega järgimata, kui kõiki asjaolusid ja mõlemapoolset huvi arvestades ei või mõistlikult nõuda lepingu jätkamist kokkulepitud tähtaja või etteteatamistähtaja lõppemiseni.

Toetudes antud informatsioonile ei ole võimalik Teile kindlaid juhiseid jagada. Igale töölepingu erakorralisele ülesütlemisele tuleb läheneda individuaalselt, arvestades selle raskusastet ning võimalikke tagajärgi. Soovitan ebameeldivuste ärahoidmiseks siiski pöörduda spetsialisti poole, kes aitab konkreetse juhtumi puhul õigeid käike teostada ning dokumente vormistada.

Kordaminekuid soovides,
Merike Michelson

http://www.metiabi.eu
info@metiabi.eu