Tööõigus


Küsimus: Kui töövälisel ajal loon intellektuaalset väärtust, kas see kuulub tööandjale, kui see kattub tema huvidevaldkonnaga?23.10.2012

Tööandja (USA-s asuv emaettevõte) väidab, et kui ma loon mingit intellektuaalset omandit töövälisel ajal ja see kattub mõne tööandja huvidevaldkonnaga, siis võib tööandja selle enda omandiks kuulutada. Kas sellisel väitel on ka alust selle Eestis oleva tütarettevõtte töötajate puhul? Töölepingus ei ole selles osas eraldi mainitud töövälist aega. Räägitakse ainult töösuhtest.

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Kuna minu kolleeg ei saa hetkel vastata, siis leppisime kokku, et annan meie ühiselt läbi arutatud vastuse tema eest.
Minu poolt antav vastus lähtub Töölepingu seaduse mõttest, aga täiendavalt tuleks Teil juurde uurida, mida sätestab autorikaitse seadus. Isiklikult kahtlen, kas tööandjal on õigust piirata Teie autoriõigusi, kui selles ei ole kokku lepitud kooskõlas Autoriõiguse seadusega https://www.riigiteataja.ee/akt/810714?leiaKehtiv ?

Eestis registreeritud ettevõtetes sõlmitud töölepingutele kohaldatakse Eesti Töölepingu seadust ja tuleks lähtuda Teiega sõlmitud töölepingust.
Teie küsimusest jääb mulje, et tööandja soovib omandada Teie töövälisel ajal loodud väärtusi. TLS mõistes oleks sellisel juhul tegemist ületunnitööga, milles tuleks eelnevalt kokku leppida ja selle eest 1,5-kordset tasu maksta. Seega vaatleksin Teie poolt töövälisel ajal loodud väärtusi Teie intellektuaalse omandina, mis on kaitstud Autoriõiguse seadusega.
Teiselt poolt tuleks eristada intellektuaalse väärtuse loomise fakti ja selle kasutamist. Kas kasutasite selle loomiseks oma tööga seonduvat spetsiifilist teavet (tööandja ärisaladus) või tööandja vahendeid, nt tööarvuti? Siit võib tekkida vaidlus tööandja ärisaladuse ja vahendite kasutamise õiguspärasuse üle.
Mis eesmärgil on intellektuaalne omand loodud? Kuidas võib Teie loodud intellektuaalse omandi avalikustamine või kasutamine mõjutada tööandja ärihuvisid? Võib juhtuda, et Teie loodud väärtused kuuluvad küll Teile, kuid Te ei tohi neid kuskil kasutada ega avalikustada.
Kahjuks ei saa ma kõiki asjaolusid teadmata ja Teie töölepingut nägemata ammendavat vastust anda. Soovitan Teil täiendavalt konsulteerida Autorikaitse seaduse asjatundjaga ja tööandjaga läbirääkimistes tuleks ilmselt toetuda Eesti Vabariigi seadustele. Tean, et see võib teinekord raske olla, sest Eestis tegutsevate välismaiste ettevõtete omanikud ei taha alati aktsepteerida fakti, et Eesti Vabariigis kehtivad Eesti seadused, mitte nende isiklikud väärtushinnangud või koduriigi seadused.
Õiglast lahendust soovides:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu