Tööõigus


Küsimus: Palgatõus kõrghariduse omandamisel05.04.2011

Tere!
1) Lõpetasin kõrgkooli 4. märtsil 2011. Diplomi koopia andsin juhtkonnale 7. märtsil 2011. Millal oleks ette näha minu reaalne palgatõus (töötan lasteaias õpetajana)?

2) Oleme kohustatud asendama kaasõpetajaid haigestumise korral. Mille alusel toimub asendustasu maksmine lasteaias? Meile makstakse nooremõpetaja palka ning seda 5 tunni eest. Tõsi, töötunnid kattuvad. Kuidas saab minust nooremõpetaja, kui ma asendan? Kas lasteaia direktoril on õigus siin ise otsustada, mille alusel ta asendustasu maksab?
Aitäh!

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.
1) Igas asutuses on reeglina välja töötatud kindlad protseduurireeglid ja juhendid (näit palgajuhend), mis peaksid olema kättesaadavad igale töötajale ning mida tutvustatkse juba tööle asumisel. Millised on Teie asutuse reeglid või privileegid, kahjuks öelda ei oska...

Kui kõrgharidus tõestab Teie kvalifikatsiooni tõusu, siis eeldan, et tuleb selle kohta teha ka muudatus töölepingu lisas jms (näiteks asutuse juhi käskkiri).

Avalikule teenistujale määratakse töötasu tõus kraadi eest: (magister) 10%, (doktor) 20% ulatuses. Ainult kõrgkooli diplom täna töötasu kõrgendust ette ei näe, kui just ei ole kokku lepitud teisiti.

2) Õpetaja tööaeg ehk aeg, millal ta täidab oma tööülesandeid, on kirjalikus vormis kokku lepitud töölepingus (töölepingu seaduse § 5 lg 1 p 7). Õpetaja töölepingus peavad olema kirjas tema tööaja mõlemad valitsuse määrusega „Haridustöötaja tööaeg” reguleeritud näitajad. Näiteks: õpetaja töötab täistööajaga, tööaeg nädalas on 35 tundi, õppetundide arv nädalas on 22 tundi.

Haigestumise korral teatab töötaja tööandjale esimesel võimalusel oma ajutisest töövõimetusest ja võimalusel selle eeldatavast kestusest, et oleks võimalik leida asendaja ja töö ümber korraldada. Kui lepitakse kokku, et haigestunut hakkab asendama teine õpetaja lisaks oma tööle, on asendaja jaoks tegemist ületunnitööga. Töölepingu seaduse § 44 kohaselt on ületunnitöö töö, mida töötaja teeb üle oma töölepingus kokkulepitud tööaja.

Seega, haigestunud kolleegi asendamine eeldab õpetaja ja direktori kokkulepet nii tööaja korralduse kui ka võimaliku ületunnitöö ja selle hüvitamise kohta.
Õpetaja töö eripära on, et ta ei saa teha lisatööd ehk asendada kolleegi õppetunde üldjuhul oma tööaja jooksul ehk oma töö kõrvalt, sest õppetunnid on töölepingus kirjas ja ühe õppetunni jooksul – ükskõik kui intensiivselt õpetaja ka töötaks – ei ole eri klassis võimalik kahte õppetundi anda. Seega kajastub iga täiendav õppetund õpetaja tööaja arvestuses ja on selgelt arvestatav ületunnitööna.

Küll aga võib olla, et ületunnitööd ei tehta juhul, kui kaks klassi või õpperühma liidetakse ja tunnid toimuvad koos ühel ajal – sel juhul on tegemist õpetaja jaoks lisatööga, mis hüvitatakse poolte kokkuleppel.

Ületunnitööd saab teha tööandja korraldusel ja poolte kokkuleppel. Vaid erandjuhtudel, kui tegemist on erakorraliste ettenägematute asjaoludega, saab töötajalt ületunnitööd nõuda, kuid hüvitama peab ületunnitöö igal juhul.

Lugupidamisega,
Merike Michelson

http://www.metiabi.eu
info@metiabi.eu